Подредено множество

список на статии на Викимедија

Во математичката теорија на поредокот, едно множество со бинарна релација R на елементите која е рефлексивна (за сите a во множеството, aRa), антисиметрична (ако aRb и bRa, тогашa = b) и транзитивна (ако aRb и bRc, тогаш aRc) се опишува како делумно подредено множество. Ако бинарната релација е антисиметрична, транзитивна и наполна (за сите a и b во множествотоt, aRb или bRa), тогаш множеството се нарекува наполно подредено множество. Ако секое непразно подмножество има најмал елемент, тогаш множеството е добро подредено множество.

Релација R е релација на подредување ако истовремено ги има трите својства: рефлексивност, антисиметричност и транзитивност (релација R ≤ во множеството N).[1]

Во теоријата на информациите, подредено множество е бесподаточно множество од битови, какво што се користи во кодирањето 8б/10б.

ПоврзаноУреди

НаводиУреди

  1. Андреевски, Венцислав П. (2007). „5.9 Релации“. Прирачник за математички поими и формули. Скопје: Винсент графика. стр. 214. ISBN 978-9989-2474-4-6.