Пи (голема Π, мала π) е шеснаеста буква во грчката азбука. Во грчкиот броен систем пи има вредност 80. Пи потекнува од феникиската буква пе .

Како симбол уреди

Големата буква П се користи

Малата буква π се користи како симбол за:

  • Во математиката како периметар на кружница со полупречник од 1 cm. π ≈ 3.1415926535897932384626433832795028841971…