Младешки права

Младешки права — збир на права кои се однесуваат на младите. Движењето за правата на младите (познато и како младинско ослободување) се залага за давање на правата на младите луѓе кои традиционално се резервирани за возрасни, заради достигнување одредена возраст или доволна зрелост. Ова е блиску до идејата за развој на капацитетите во рамките на движењето за правата на децата, но движењето на правата на младите се разликува од движењето за правата на децата во тоа што последново става нагласок на благосостојбата и заштитата на децата преку постапките и одлуките на возрасните, додека движењето за правата на младите се обидува да им даде на младите слобода да ги донесат своите одлуки самостојно на начин на кој им е дозволено возрасните, или да ги спуштат законските минимални возрасти на кои се стекнуваат ваквите права, како што се возраста на мнозинството и возраста на гласање.

Правата на младите се зголемени во текот на минатиот век во многу земји. Движењето за правата на младите се залага за понатамошно зголемување на правата на младите, при што некои се залагаат за меѓугенерациска правичност.

Правата на младите, односно младешките права се еден аспект на начинот на кој младите се третираат во општеството. Другите аспекти вклучуваат како возрасните ја гледаат и третираат младината и колку е отворено општеството за младинско учество.