МедијаВики:Gadget-CommentsInLocalTime

Смени го времето и датумот по UTC (како на пр. кај потписот) за да се однесува на месното време. (документација)