Логотет е византиска административна титула која еквивалентна на современ државен секретар, која се наоѓала во употреба помеѓу VI и XIV век. Логоетот бил главен запазувач на законот и на државните приходи.

Логотетите во Византија се делеле на:

  • Megas logothetes (Голем логотет), којшто бил глава на сите логотети.
  • Logothetes tou dromou, којшто одговарал за поштенските услуги како и за дипломатските врски на империјата.
  • Logothetes ton oikeiakon, одговорен за внатрешните работи, за сигурноста на Цариград и за регионалната економија.
  • Logothetes tou genikou, одговорен за даноците во државата.
  • Logothetes tou stratiotikou, одговорен за воената економија и заслугите на воените лица.