Логички аргумент

обид да се дознае или одлучи што е вистинито и донесување заклучок

Кај логиката, аргумент претставува обид за покажување на вистинитоста на едно тврдење наречено заклучок, врз основа на вистинитоста на збир тврдења наречени искази. Процесот на покажување на дедуктивното и индуктивното расудување му дава облик на аргументот и подразбира некој вид на комуникација, која може да биде дел од пишан текст, говор или разговор.