Лидер на опозицијата

појаснителна страница

Лидер на опозицијата (англ. Leader of the Opposition) е звање (титула) кое го има водачот на најголемата невладеачка партија во рамките на Вестминстерскиот систем на парламентарно управување. Лидерот на опозицијата често се смета за алтернативен премиер на оној моментално на власт, и стои на чело на соперничката алтернативна влада позната како „кабинет во сенка“ или опозициона прва клупа.

Во многу кралства на Комонвелтот, полната титула на овој политичар гласи „Лидер на лојалната опозиција на Нејзиното Величество“ (Leader of Her Majesty's Loyal Opposition).

За информации за лидерот на опозицијата во поединечни земји, поледајте ги следниве статии: