Лигнаните се голема група на полифеноли присутни во растенијата. Тие се димерни соединенија кои се формирани со поврзување на две молекули на фенилпропаноиден дериват. Примери за лигнани се ентеролигнаните, ентеродиол и ентеролактон.

Мацелигнан, изолиран од Myristica fragrans