Критериум

појаснителна страница

Критериум е стандард, правило, тест или, општо земено, појдовна точка во однос на кој може да се донесе оценка или одлука за определен поим или проблем.