Судир

несогласување и неслога во една група или помеѓу разни групи
(Пренасочено од Конфликт)

Судир или конфликт (од лат. conflictus, несогласен) — спор меѓу две или повеќе лица. Различните мислења не претставуват конфликт, а можат да доведат до конфликт.

Постојат три вида на судири:

  • 1 ограничени ресурси (време, пари и имот)
  • 2 незадоволителни базични ресурси (биолошки и психички)
  • 3 различни вредности (убедување, прироитети и норма)

- Факторите што влијаат врз судири се:

  • 1. стереотипи
  • 2. предрасуди

- Судирите се разрешуват со:

  • 1. избегнување (повлекување, игнорирање, негирање)
  • 2. спротиствување
  • 3. општење (разбирање, разрешување)