Организирањето на различни делови во една целина се вика композиција. Основни видови на композиција се отворена (кога деловите се шират на целата површина), затворена (кога, поставени заедно, претставуваат геометриска или слободна форма) и полуотворена (кога деловите на композицијата се поставени во низа).