Интермедијари

Од економски аспект интермедијарите се добра кои посредуваат во производството на еден производ. Односно добра коишто својата финалана валоризација на пазарот не ја доживуваат во првобитната форма.

Односно, ако замислиме една економија која функционира само со две претпријатија, Претпријатие А произведува Млеко Претпријатие Б произведува сирење, Во 2006 претпријатието А произвело млеко во износ од 200$ и истото му го продало на претпријатието Б, од ова млеко претпријатието Б произвело сирење во вредност од 400$. Ако сакаме да го утврдиме вкупното производсвто во економијата: Млеко 200$ Сирење 400$ На прв поглед изгледа дека вкупното производство е 600$, но тоа не е точно пресметано поради фактот што во 400$ вредност на сирењето е содржана вредноста од 200$ на млекото, во овој случај млекото е интермедијар. Ако во 2007 Прет. А произвело млеко во вредност од 1000$, а пак претпријатието Б произвело сирење во износ од 1000$ а откуило млеко во износ од 500$. Во овој случај вкупното производсвто е 1500$. Во овој случај млекото во износ од 500$ се однесува како интермедијар односно преминува во понатамошна обработка во сирење и добива вредност од 1000$ како што и ја доживиува својата пазарна валоризација, додека пак останатите 500$ од млекото се валоризираат без преработна, од таму 1000$ сирење и 500$ непреработено млеко = 1500$.