Во македонскиот јазик постојат три вида на согласки:

  • сонатни согласки
  • звучни согласки
  • безвучни согласки

Во овој случај ги претставуваме звучните согласки, а тоа се: Б, В, Г, Д, Ѓ, Ж, З, Ѕ, Џ.