Епитоп или антигенска детерминанта е дел од антигенот кој е препознаен од антителата. Генерално гледано антигенот има неколку или многу различни антигенски детерминанти и затоа реагира со безброј антитела. Делот од антителото кое се врзува за епитопот се наракува паратоп.