Дедукција — постапка со помош на која од општото се изведуваат посебни или поединечни заклучоци. Овие заклучоци логично нужно следат од општото, но не мора да бидат вистинити.

Шемата на класичната репрезентација на односот помеѓу теоријата, емпиризмот, индукцијата и дедукцијата.