Википедија:Праведна употреба

Мисијата на фондацијата Викимедија е да развива образовна содржина под лиценцата за слободна содржина, или во јавната сфера. За една содржина да биде слободна нивото на зашитеност на авторските права, редистрибуцијата и уредувањето на содржината треба да биде на ниско ниво, за било која цел.

Доктрината на чесна и праведна употреба (англ. fair use) е институција на законите за авторски права на САД која овозможува законито, нелиценцирано вклучување цитати или материјали на заштитени авторски права во дело на друг автор. Овој термин е единствен за САД; сличен принцип - fair dealing (правично располагање) е познат и во некои други држави.

Заради двосмисленоста на оваа доктрина често се случува и нејзина злоупотреба. Заради ова Врховниот суд на САД има донесено неколку пресиденти кои го појаснуваат користењето на терминот „праведна употреба“.