Астроном (астрофизичар) е научник кој се занимава со астрономија или астрофизика. За разлика од други науки астрономите не можат директно да влијаат на небесните тела и нивните придонеси се засноваат со набљудување преку посебни помагала од кои најзначаен е телескопот.

Галилео Галилеј таткото на модерната астрономија