Архивска сигнатура

Архивска сигнатура е ознака на архивските единици утврдена според структурата на архивскиот материјал,напишана со букви или броеви.