Акцентски целости во македонскиот јазик

Акцентски целости - кога два или повеќе збора се изговараат под заеднички акцент претставуваат акцентски целости. Пример:

  • Кисела Вода - Киселàвода
  • кисело млеко - киселòмлеко
  • не дојде - нèдојде
  • не му рече - немýрече
  • Што го праша? - Штогòпраша

Правило е во акцентската целост еден збор да е носител на акцентот, а тој паѓа на третиот слог од крајот на зборот. Пример: —бèл|би|бер —вýј|ко|ми —не|мý|вели

Видови акцентски целости и правила за нивно акцентирањеУреди

Општото правило за акцентот во акцентските целости е определено на третиот слог од крајот на групата зборови кои ја сочинуваат акцентската целост. Но, во некои акцентски целости акцентирањето се врши на вториот слог од крајот на групата зборови.

Примери: 1. Киселò|млеко, вторà|вечер, моè|дете, сувитè|гранки Кога придавка и именка означуваат еден поим, акцентот паѓа на придавката.

2. Пèт|дена, трѝ|часа, стò|грама, шèст|тона Кога акцентската целост е составена од број и именка, акцентот паѓа на бројот.

3. Дваесет|ѝ|три, шеесет|ѝ|девет, триесет|ѝ|осум Сложените бројни изрази се изговараат со акцент на сврзникот.

4. Коѝ|луѓе ќе дојдат? Штò|мајка беше? Колкý|дена останаа? Прашални зборови и двосложни именки образуваат акцентски целости со акцент на третиот слог од крајот на групата зборови.

5. Бýјко|ми, бàба|ми, мàјка|му, тàтка|си Именки кои означуваат сродство и кратките заменски форми во акцентска целост се акцентираат според општото правило.

6. Чекàјки|го, викàјки|го, зборуàајќи|им|ја (вистината) Глаголски прилог со кратка заменска форма кога образуваат акцентска целост, акцентот паѓа на вториот слог од глаголскиот прилог.