Адвокат - правен застапник, бранител на обвинето лице во кривична постапка, застапник на една страна во парнична постапка.

Потекло на поимот

уреди

Зборот „адвокат“ потекнува од латинскиот јазик, од зборот "advocatus".

Литература

уреди
  • Адвокат - www.makedonski.info
  • Лексикон страних речи и израза од Милан Вујаклија, стр 10.