Адвокат - правен застапник, бранител на обвинето лице во кривична постапка, застапник на една страна во парнична постапка.

Потекло на поимотУреди

Зборот „адвокат“ потекнува од латинскиот јазик, од зборот ,,advocatus".

ЛитератураУреди

  • Адвокат - w.w.w.makedonski.info
  • Лексикон страних речи и израза од Милан Вујаклија, стр 10.