Адвокат - правен застапник, бранител на обвинето лице во кривична постапка, застапник на една страна во парнична постапка.


ЕтимологијаУреди

Зборот „адвокат“ потекнува од латинскиот јазик, од зборот ,,advocatus".

ЛитератураУреди

  • Лексикон страних речи и израза од Милан Вујаклија, стр 10.