Како земја-кандитат за членство во Европската Унија, Македонија (код: MK) е вклучена во во Номенклатурата на територијални статистички единици (NUTS). Трите степена на NUTS за земјата се:

Под трите нивоа на, постојат и два степена на LAU (локални самоуправни единици) (LAU-1: општини; LAU-2: населени места).

Поврзано Уреди

Извори Уреди