’Рбетниот мозок се протега долж грбната страна на телото и го поврзува черепниот мозок со остатокот од телото. Кај ’рбетниците, ’рбетниот мозок е опкружен со ’рбетот.

Пресек на ’рбетен мозок.

Сивата маса на ’бетниот мозок се состои највеќе од невроцити и дендрити, додека околната бела маса се состои од аксони групирани во ганглии. ’Рбетниот мозок учествува во рефлексните функции во кои не е задолжително вмешан и черепниот мозок.

Поврзано

уреди