Цитохромите се клеточни хембелковини (односно пигменти). Тие се наоѓаат во клетките на сите аеробни организми, врзани за митохондриите или слични структурни елементи на клетката. Нивната простетична група е со металопорфирински карактер (Fe-протопорфирин, цитохемин итн.). Таа овозможува пренесување на електрони во респираторната низа при што металот (обично железо) повратно преминува од повисок на понизок оксидационен степен.

ВидовиУреди

Цитохромите имаат карактеристични апсорпциони спектри, врз основа на кои се и откриени во 1882 година. Така, првите испитувања на цитохромот од миокардот (срцевиот мускул) покажале дека, според апсорпционите спектри, постојат најмалку три видови на цитохроми: a, b и c. По тоа, во различен биолошки материјал, утврдено е постоење на повеќе видови на цитохроми a, b и c, на пример: a, a3, b, b5, c, c1, c2 итн.