Централен комитет на МРО

Централниот комитет бил раководното тело на Внатрешната Македонска Револуционерна Организација. Револуционерната мрежа на ВМРО била изградена од селски, окружни и околиски комитети а целосната дејност и важните решенија на организацијата зависеле од Централниот комитет.[1] За прв претседател на комитетот бил избран Христо Татарчев во 1894 година. Паралелно со Централниот комитет во 1896 година со работа започнува и Задграничното претставништво кое било прекинато во 1928 година. Централниот комитет прекинува со работа по Деветнаесетомајскиот преврат во 1934 година во Бугарија кога биле преземени мерки за ликвидирање на ВМРО и тогашниот раководител Иван Михајлов.

Признаница на Централниот комитет на ВМРО од 15 јануари 1924, дадена на Георги Стрезов со потписот на Тодор Александров.

Членови на Централниот комитет уреди

Име Години на
управување
Христо Татарчев 1894-1901
Даме Груев 1894-1901
Иван Хаџи Николов 1894-1901
Христо Матов 1896-1902
Христо Поп Коцев 1896-1897
Григор Попев 1896-1901
Димитар Стефанов 1901-1902
Пере Тошев 1905-1908
Туше Делииванов 1901-1902
Христо Матов 1902-1905
Христо Татарчев 1902-1905
Иван Гарванов 1903
Спас Мартинов 1903
Димитар Мирчев 1903
Христо Поп Коцев 1903-1904
Даме Груев 1905-1906
Петар Поп Арсов 1905-1906
Димитар Стефанов 1905-1906
Ѓорче Петров 1905-1907
Пере Тошев 1905-1908
Тодор Поп Антов 1905-1908
Борис Сарафов 1906-1907
Иван Гарванов 1906-1907
Христо Матов 1906-1907
Тодор Александров 1907-1908
Павел Христов 1908
Ефрем Чучков 1908
Петко Пенчев 1908

Наводи уреди