Хуманистички науки

Хуманистичките науки е поим кој ги означува науките како и гранките на знаењето кои ги испитуваат луѓето, нивната култура и самоизразување. За разлика од физичките и биолошките науки, а понекогаш и од општествените, хуманистичките науки опфаќаат изичување на јазик, книжевност, уметност, историја и филозофија.