Хепатоцити (грчки: hepar-црн дроб, cytos-клетка) се црнодробните клетки. Тие го градат црниот дроб и го произведуваат жолчниот сок.