Фреквенција

Фреквенцијата (честота) е големина која го изразува бројот на пати за кој еден настан се повторува во единица време. Исто така е дефинирана како брзина на промена на фазата на синусоидален бран.

Синусни бранови на различни фреквенции

ПресметувањеУреди

За да се пресмета фреквенцијата на некој настан, бројот на појавувања на настанот во фиксна единица време се брои, а потоа се дели со должината на временскиот интервал.

Во SI, резултатот се мери во херци (Hz). Единицата е именувана по германскиот физичар Хајнрих Рудолф Херц. 1 херц означува дека определен настан се повторува еднаш во една секунда, 2 херци се два настана во 1 секунда итн. Пред да го добие името херц, единицата била нарекувана - циклуси во секунда (cps). Други единици кои се користат за да се измери фреквенцијата се и вртежи во минута (rps) и радијани во секунда (rad/s). Брзината на отчукувања на срцето и музичкото темпо се мерат во удари во минута (bpm).

Алтернативен метод за да се пресмета фреквенцијата, е да се измери времето помеѓу две последователни појави на еден настан (период), а потоа да се пресмета фреквенцијата како реципрочна вредност од изминатото време:

 

Каде што T е периодот.

Фреквенција на бранУреди

Фреквенцијата на бранот се пресметува така што: Фреквенцијата f е еднаква на брзината v на бранот поделена со должината на бранот λ (ламбда):

 

Во посебни случаи на електромагнетен бран кој се движи низ вакуум, тогаш v=c, кадешто c e брзината на светлината во вакуум. Следнава равенка може да се употреби за овој случај:

 

Забелешка: Кога бранот патува од еден медиум во друг, тогаш фреквенцијата останува иста но се менува брановата должина и брзината.

ПримериУреди

  • Фреквенцијата на стандарден тон изнесува 440 Hz, односно 440 циклуси во секунда. Оваа фреквенција е позната и како концертен тон, бидејќи кога оркестарот се штима тогаш се штима на оваа фреквенција. (  Слушнете )
  • Бебињата можат да чујат тонови чии осцилации достигнуваат и над 22.000 херци. Меѓутоа овие фреквенции стануваат сè потешки за слушање со стареењето на човекот.