Физиологија на растенијата

Физиологијата на растенијата ги проучува појавите и процесите што се одвиваат во организмот на растението. Со примена на експериментални методи во проучувањата, растителната физиологија се стреми што поцелосно да ги запознае процесите, како што се метаболизам, размножување, растење, развивање и движење на растенијата.

Експеримент на стапка на ртење.