Под фенотип се подразбира надворешниот изглед или надворешната појава на својствата и белезите кај организмите.

Школките од видот Donax variabilis имаат различна обоеност и шари