Унитаријанство

Унитарноста, низ историјата ги обележувало сите оние верувања во единственоста на Бога, кои биле во спротивност со традиционалното христијанско верување во Троица (Татко, Син и Светиот Дух). Унитарците во минатото верувале во моралниот авторитет на Исус, но не во божествената природа на Исус.

Со векови, унитарците честопати се одликувале со слободоумност и несогласување, постепено развивајќи ги своите верувања во насока на слобода, толеранција, рационализам и хуманизам.

Во денешниот свет, многу унитарни цркви и здруженија припаѓаат на Меѓународниот совет на унитарноста и универзалистите. Во Соединетите држави, многу унитарни припаѓаат на Унитарниот универзализам или УУ, што означува институционална фузија на унитарноста и универзализмот. Денес, многу унитарни универзалисти не се сметаат себеси за христијани, иако имаат верувања прилично слични на традиционалното христијанство.