Трансродни личности

Личност која ги презема карактеристиките на спротивниот пол од тој во кој е родена (можат да бидат големи разликите меѓу полот и родот или немора воопшто да ги има). Трансродна личност е секоја личност чиј родов идентитет и/или родовото изразување е спротивно од полот со кој што е роден/а. Биолошкото одредување на полот кај трансродните личности и нивното лично, внатрешно чувство за родот не се совпаѓаат. Обично трансродните личности сакаат родното изразување да им се совпаѓа повеќе со родниот идентитет отколку со нивниот пол. Не сите трансродни личности сакаат да го променат полот. Ако сакаат, тогаш зборуваме за трансексуални личности. Транстодовите личности се лица кои што се психички болни, односно имаат растројство на полов идентитет или со друг термин родова дисфорија

Повеќе на Транссексуалност.