Тамански јазици

Таманските јазици се група на јазици што се дел од источносуданските јазици на нило-сахарската јазична фамилија. Поделени се во три наречја: тамско, сунгорско и мараритско.