Струмица, Струмешница или Стара Рекарека која се наоѓа во југоисточниот дел на Република Македонија и потоа со своето корито навлегува во Република Бугарија каде се влева како десна притока на реката Струма.

Струмица
Местоположба
Држава
Физички особености
Извор 
 • местоПлачковица
УстиеСтрума
 • место
кај Митино, Бугарија
Должина114 км
Особености на сливот
ТечениеСтрумаЕгејско Море

Должината на реката е 114 км, од кои 81 на територијата на Република Македонија и 33 на територијата на Република Бугарија. Оваа река претставува и најголемата притока на Струма.

Течение уреди

Струмица е десна притока на реката Струма, и има должината од 114 км, од кои 81 км од нејзиното течение се во Македонија, а 33 во Бугарија. Вкупната површина на сливот изнесува 1465 км2, со просечен пад од 18‰. Реката ги одводнува јужните падини на планините Плачковица и Огражден, североисточните падини на планината Смрдеш и северните делови на планината Беласица, како и Радовишкото и Струмичкото поле и југозападниот дел на Петричко-санданската котлина.

 
Реката Струмица во Бугарија

Река Струмица извира под името „Стара Река“ на планината Плачковица, на надморска височина од 1346 м. До градот Радовиш тече на југ по длабока долина, потоа кај градот излегува од планината, свртува југоисточно и влегува во Радовишкото поле, а потоа на околу 10 км - кај Струмичкото поле постепенно свртува на исток држејќи ја оваа насока сè до нејзиниот влив. По граничниот премин Ново Село навлегува во бугарска територија откако тече во широка и плитка долина со многу меандри. Минува на околу 2 км северно од градот Петрич и се влева од десно во реката Струма, на 93 м надморска височина, на 2 км североисточно од селото Митино. Речиси по целиот тек во Струмичкото поле во Македонија и Петричкото поле во Бугарија коритото и е коригирано со насипи за заштита на вода.

 
Реката Струмица во близина на Самуиловата тврдина.

Границите на сливното подрачје се следните:

 • на југозапад, запад, север и североисток – со сливот на реката Вардар, која се влева во Егејско Море;
 • на север – со сливовите на реките Лебница и Рибник, десни притоки на Струма;
 • на југ – со сливните подрачја на малите десни притоки на реката Струма, кои течат јужно од планината Беласица.

По течението на реката таа минува низ 12 населени места, од кои во Македонија – 9 населени места, 1 град и 8 села, а во Бугарија – 3 села.

Македонија

Бугарија

Притоки уреди

Притоки: → лева притока, ← десна притока

Во Македонија:

Во Бугарија

 • ← Свиговица
 • ← Ремешница
 • ← Клјучка река (Липница)
 • Градешница
 • ← Јаворнишка река
 • ← Камешница
 • ← Коларовска река
 • ← Иваник
 • Луда Мара (Петричка река)

Риби во реката уреди

 
Поставка „Риби на реката Струмица“ во Природонаучниот музеј на Македонија во Скопје.

Во реката живеат следниве видови риби: лин, кефал, мрена, скобар, штука и други.

Значење уреди

Реката Струмица е од непроценливо значење за земјоделството во Радовишкото, Струмичкото и Петричкото поле, бидејќи поголемиот дел од водите на реката се користат за наводнување во жешките летни месеци.

Поврзано уреди