Стероидот е вид на органско соединение кое содржи специфичен распоред на четири циклоалкански прстени поврзани еден за друг. Примери за стероиди се холестеролот, половите хормони естрадиол и тестостерон, антиинфламаторниот лек дексаметазон и многу други.

IUPAC препорачаното запишување на прстените (лево) и нумерирање на атомите (десно) на холестанот, прототип за стероиден скелет. Четирите прстени A-D од стероидното јадро на гонанот.