Стара Загора (област)

Старозагорска област
Област Стара Загора
Карта на Бугарија, Старозагорска област е означена
мапа
Админ. центар:Стара Загора
Површина:5 ,151.1 км²
Население:388 556
Број на општини:11
Регистарска ознака:СТ
Областен Управител:Мариja Неjкова
информација


Старозагорска област е една од 28-те области на Бугарија.

Список на населените места во Старозагорска областУреди

Градовите се со задебелен фонт

Општина Браќа ДаскаловиУреди

Браќа Даскалови, Верен, Голјам Дол, Горно Белево, Горно Ново Село, Гранит, Долно Ново Село, Кољу Мариново, Мало Дрјаново, Марково, Медово, Мирово, Мал'к Дол, Најденово, Оп'лченец, Оризово, Партизанин, Плодовитово, Православ, Славјанин, С'единение, Срневец, Черна Гора

Општина ГлаабовоУреди

Априлово, Великово, Главан, Галабово, Искрица, Медникарово, Мусачево, М'дрец, Обручиште, Помоштник, Разделна

Општина КазанлакУреди

Бузовград, Голјамо Дрјаново, Горно Изворово, Долно Изворово, Дунавци, Енина, Казанлак, Копринка, Кр'н, К'нчево, Горно Черковиште, Овоштник, Розово, Ржена, Средногорово, Хаџидимитрово, Черганово, Шејново, Шипка, Jасеново

Општина М'глижУреди

Боруштица, Ветрен, Д'бово, Државен, Зимница, М'глиж, Радунци, Селце, Сливито, Тулово, Шаново, Jулиево, Jaворовец, Jaгода

Општина ОпанУреди

Баштино, Бјал Извор, Бјало Поле, Васил Левски, Венец, Кравино, Опан, Пстрен, Књажевско, Средец, Столетово, Тракија, Jaстребово

Општина Павел БањаУреди

Асен, Александрово, Виден, Габарево, Горно Сахране, Долно Сахране, Манолово, Осетеново, Павел Бања, Скобелево, Турија, Т'жа, Трничени

Општина РадневоУреди

Бели Bрјаг, Б'лгарене, Гледачево, Боздуганово, Даскал-Атанасово, Диња, Землен, Знаменосец, Ковач, Ковачево, Коларово, Константиновец, Љубеново, Маца, Полски Градец, Раднево, Рисиманово, Свободен, С'рнево, Тихомирово, Топољане, Тројаново, Трнково

Општина Стара ЗагораУреди

Арнаутито, Бенковски, Богомилово, Борилово, Борово, Братја Кунчеви, Б'деште, Воденичарово, Горно Ботево, Д'лбоки, Еленино, Елхово, Загоре, Змејово, Казанка, Калитиново, Калојановец, Кирилово, Козаревец, Колена, Ловец, Лозен, Љуљак, Лјасково, Маджерито, Мала Вереја, Мало Кадиево, Михајалово, Могила, Ново Село, Орјаховица, Остра Могила, Памукчии, Петрово, Плоска Могила, Подслон, Преславен, Прјапорец, Пшеничево, Пстрово, Ракитница, Румања, Самуилово, Слад'к Кладенец, Хан Аспарухово, Стара Загора, Старозагорски Бани, Стрелец, Сулица, Христијаново, Хриштени

Општина ЧирпанУреди

Винарово, Воловарово, Гита, Димитриево, Држава, Зетјово, Златна Ливада, Изворово, Мало Трново, Могилово, Осларка, Рупките, Свобода, Спасово, Средно Градиште, Стоjан-Заимово, Целина, Ценово, Чирпан, Jaворово, Jaздач

Општина ГурковоУреди

Брестова, Гурково, Двориште, Димовци, Паничерево, Ж'лтопоп, Златирт, Конаре, Лјава Река, Пчелиново

Општина НиколаевоУреди

Едрево, Елхово, Николаево, Нова Mахала

Надворешни врскиУреди