Спор за името помеѓу Македонија и Грција

Спорот околу името помеѓу Република Грција и Република Македонија опфаќа неколку прашања главно обединети околу името Македонија, етничкото потекло на населението што живее во оваа земја, како и ословувањето на јазикот кој тоа го користи. Засилувањето на спорот се проширува до такви рамки што неговото решавање вклучува и учество на меѓународни медијатори од највисоко рамниште.

Република Грција

Оваа статија е дел од темата:
Политика на Република ГрцијаСпорот, во главно, е плод на несогласувањето на Република Грција да го прифати уставното име Македонија. Привременото решение „поранешна Југословенска Република Македонија“ (во англиската верзија " the former Yugoslav Republic of Macedonia"), покрај Република Грција, го користат и неколку други земји кои не го признаваат уставното име на Македонија. Сепак сите членки на Обединетите Нации, и самиот ОН како целина, се согласни да го прифатат решението што ќе произлезе како резултат на меѓусебните разговори на двете земји.

Сегашните граници на Република Македонија се повлечени во 1946 година кога Народна Република Македонија станува дел од ФНРЈ. И остануваат исти до ден денешен. По осамостојувањето од Југославија во 1991 година, Македонија бара признавање под уставното име во Обединетите Нации, врз основа на извештајот на Бадентеровата комисија. Република Грција се спротивставува на меѓународното признавање на Македонија под уставното име, и тоа по неколку основи: Уставот на земјата, знамето и името. Со цел да го спречи признавањето на Македонија, Република Грција како земја членка на Европската Заедница, извршува притисок врз останатите земји членки преку Лисабонската декларација, која забранува какви било територијални претензии кон Република Грција, непријателска пропаганда или, воопшто, користење на терминот Македонија од страна на Република Македонија.

Поголемите политички партии на 13 април 1992, се согласуваат дека зборот Македонија не може да биде вклучен во ниту една форма во името на Република Македонија. Грчката дијаспора исто така се мобилизира, вршејќи силен притисок во Соединетите Американски Држави и Канада.

Република Македонија под своето уставно име аплицира за членство во Обединетите Нации на 30 јули 1992 година. Од официјалната апликација до официјалниот прием, предизвика дипломатска бура во ОН како и во балканското соседство. Во меѓувреме додека се чека признавање од ОН, Бугарија, Хрватска, Литванија, Словенија, Турција, Белорусија ја признаваат Македонија како Република Македонија. Растегнувањето на признавањето има сериозни импликации врз состојбите во Македонија.

Земајќи ги предвид состојбите во Хрватска и Босна и Херцеговина, станува повеќе од потребно Македонија да се стабилизира, па ова станува и дел од приоритетите на меѓународната заедница. Разградувањето на ситуациите во поранешна Југославија, предизвикаа за првпат ОН да создадат превентивни мировни трупи; истите се испратени во Босна и Херцеговина.

Историска позадина на спорот

уреди

Македонија преку чија територија поминуваа патиштата што водат од Средна Европа кон Блискиот Исток всушност претставува не само сообраќаен, туку и стратешки јазол. Долината на Вардар ја има предноста што од север преку Моравската долина води до големиот Солунски Залив, од каде преку Егејското Море завлегува на исток кон долината на Струма и на запад преку Албанија до Јадранско Море. Оттука за Македонија не се борат само младите балкански држави кои сакаат со Македонија да ги зголемат својата територија и бројноста на населението, но и големите – Австрија, Русија, Англија и Турција - чиј стремеж да играат клучна улога во структуирањето на Балканот ќе се манифестира токму преку нивните територијални претензии кон Македонија.

Безбројните извори (книги, статии, студии, дипломатски преписки..) јасно сведочат дека не само балканските, туку и европските влади ѝ посветувале внимание на Македонија. Во европската историја тешко е да се најдат слични примери толку да се пишувало и расправало за националниот карактер на еден народ, каков што е случајот со Македонците.

Оваа преокупација околу националниот карактер на Македонците произлегува од определени политичко-стратешки интереси - и тоа не само на балканските националистички кругови, туку и на големите европски сили (во прв ред на Австрија и на Русија), кои во трката за завладување на Балканот, настојуваат да ја вклучат и Македонија во својата интересна сфера, поради нејзината погодна географско-стратешка положба.

Принцип на народноста и самоопределувањето на Македонците

уреди

Бидејќи Македонците главно претставуваат импозантно мнозинство од населението, заинтересираните страни ги ангажираат сите свои сили, вклучувајќи ја тука и науката, за да ги прикажат нив било како Бугари, Грци или Срби, за да го имаат на своја страна при решавањето на македонското прашање и принципот на народноста.

Бугарските, грчките, српските, романските и мнозина европски писатели даваа контроверзни сведоштва за Македонија и нејзиното население. Поради тоа, подоцна и многумина се прашуваа (таков е случајот со Рене Пинон и Едмонд Буше), дали е воопшто можно, во овој галиматијас на докази, да се дојде до една вистина за Македонија и Македонците: самиот термин Македонија станува, во Западна Европа синоним на кулинарски вештини, на карташки игри, па дури и еден вид литерарен правец во Франција беше наречен со тоа име.

Имено, контроверзните “докази" за Македонија, со што e преокупирана европската јавност, им даваат поттик на некои духовити француски умови да го искористат терминот “Масеdoinе" во сосема практични цели. Со ова име тие не ја нарекоа само салатата составена од разновиден зеленчук или компот составен од разновидно зашеќерено овошје, туку и една игра со мешани карти. Дури, со ова име го нарекоа и еден вид литературни приредби што се одвиваа во цитирање на поезија и проза.

Балканските пропаганди во Македонија

уреди

Дискусиите околу националноста на Македонските Словени, во европскиот свет започнуваат со прашањето: Дали се ова Грци или Бугари? а не Дали тие претставуваат нешто трето и посебно? Тезата која малку подоцна се оформи од српските националисти дека Македонците се Срби, уште не се поставуваше, бидејќи самата српска влада, си до смртта на кнезот Михајло 1868 година пред себе имаше други цели и разбирања.

Меѓутоа и ваквото поставување на прашањето произлегува не од фактот дека тие навистина се Грци или Бугари, туку од замрсеноста на проблематиката што произлегува од една страна, од етничкиот состав на населението, а од друга, од турскиот начин на поделба на населението не врз етничкиот принцип, туку врз црковната припадност. Бидејќи Македонците се под Цариградската патријаршија и како такви припадници на “грчката" вера, а по својот етнос Словени, тоа грчките и бугарските националисти сакаат да го искористат на свој начин, секој за своите интереси. На едните им пречи словенскиот етнос, на другите - црковната припадност.

Грчките националисти кои сонуваат за нивната Голема Идеја, во ова време почнуваат да тврдат пред Европа дека Македонците се пословенчени Грци, па според тоа и припаѓаат на грчката народност и држава. Бугарските пак водачи, поттикнувани од руските словенофили, тврдат обратно, дека тие како Словени не можат да бидат Грци, туку се Бугари. Меѓутоа, додека едните “докажуваат" дека македонските Словени се Грци, а другите дека се Бугари, од самата македонска средина почнуваат да се појавуваат луѓе кои на прашањето што се: Бугари или Грци? одговараат дека не се ни Грци ни Бугари, туку Македонци, потомци на старите Македонци и Словените.

Бугарските пропагатори удираат со голема жестина по ваквите македонски произнеси. Во овие настапи тие имаат силна поддршка и од грчките националисти. Изјавите на Македонците за физиолошката врска со древните Македонци (видете и Античка Македонија и Македонски извори за македонскиот идентитет), се слабата точка која тие ја користат за своите напади. "Како тоа денешните Македонци од словенско потекло да се викаат Македонци и своето потекло да го извлекуваат од древните Македонци, кога во времето на Филип и Александар Македонски ниту во Македонија, ниту на Балканот имало Словени, кои на овие простории се населиле дури на крајот на 6 и во почетокот на 7 век?" Бугарските националисти се обидуваат пред светот да докажат дека тука се работи за гркофилски настроени луѓе, кои од свои посебни интереси се декларираат со “грчкото" име Македонци. Во овие македонски истапувања, Петко Рачев Славејков гледа знаци на освестување на македонскиот народ и намерно го нарекува за куцовлашко чувство кое божем му е својствено само на Влавот или Гркот, а никако на Словенот, со цел да ја прикрие посебноста на македонскиот народ.

На фактот што Македонците истакнуваат дека не се ни Грци, ни Бугари, ни Власи туку Македонци, на почетокот многу слабо се обрнува внимание. Во Европа грчкото и бугарското кралско т.е. царско влијание се многу посилни отколку народното македонско. Наспроти нив се јавуваат луѓе што се декларираат за Бугари или пак славофони Грци. Овие луѓе се убедувани и плаќани од бугарските и грчките агитатори и агенти или како деца воспитувани во бугарските (егзархиски) и грчките (патријаршиски) училишта и цркви, каде се учат дека тие се Бугари т.е. Грци. Дел од рускиот, српскиот и другиот славјански печат ги мислеше овие бугаризирани Македонци за вистински водачи на македонскиот народ.

Така и цела Европа, на изјавите на македонските патриоти дека се Македонци, верува, како што изнесуваат бугарскиот царски двор и бугарските националисти, дека тие низ долгодишното грчко духовно ропство ја заборавиле својата бугарска народност, па го прифатиле македонското географско име, кое за тогашниот европски свет е синоним на грчкото, особено што во жолчната дискусија околу народниот карактер на Македонците грчките националисти го земаат токму тоа именување на самите Македонци како најсилен “доказ" дека тие се “Грци".

Букурешкиот договор

уреди

Еден од најважните моменти кои треба да бидат познати при определување на позадината на спорот за името лежи токму во периодот кога се потпишува Букурешкиот договор. Од Берлинскиот конгрес до Првата светска војна, македонското прашање претставува најтежок, најкомплициран и најдолготраен проблем со кој се соочуваa Османлиското Царство и големите сили. Всушност, самиот тој настанува тогаш кога големите сили настојуваат да ги остварат своите интереси на Балканот, а соседните земји да завладеат со Македонија.

Ова прашање добива во актуелност со геостратешката положба на македонската територија и со етничкиот состав на населението. Македонија го зафаќа централниот дел на Балканот, на исток и на запад меѓу Тракија и Албанија, на север и на југ меѓу Шар Планина и Егејското Море, преку Вардарската и Моравската долина го поврзува Солун со Белград и со Средна Европа, така што станува интересно подрачје за големите сили.

За соседните земји е значајна затоа што со нејзино завладување, било која од нив, се здобива со предност која овозможува и доминација на Балканот. На геостратешката положба на Македонија значајно влијае и етничкиот состав на населението - во услови на непризнавање на македонската нација населението се изјаснува според влијанието на соседните пропаганди.

Непосредно пред Балканските војни, во рамките на етничките граници на Македонија, на површина од 67.741,2 км2 живеат околу 2.360.000 жители, од кои 52,4% се христијани, односно Македонци, 22% се Турци, 10% се Власи, 3% се Евреи и 2,4% се Роми.

Империјата пристапува кон утврдување на стратегиски важните места на Балканот, за евентуална војна со балканските држави, кои увидуваат дека само заедно можат успешно да ѝ се спротивстават на османлиската војска.

Наскоро почнува договорањето меѓу балканските земји, а во тие рамки особено значајно е помирувањето меѓу Бугарската егзархија и Грчката патријаршија и донесувањето на Законот за спорните цркви, манастири и училишта во јули 1910 година.

 
Карта на етничка македонија

Создавањето на Балканскиот сојуз меѓу Србија, Црна Гора, Бугарија и Грција го поддржува Русија, пред сѐ со цел да го спречи навлегувањето на Австроунгарија и Германија на Балканот.

Борбата за македонската територија се води со сите сили и средства и во сите области. По повлекувањето на османлиските сили, српската, грчката и бугарската војска ја распуштаат во меѓувреме воспоставената месна власт и воведуваат свои органи.

Тие го принудуваат македонското население да се прикажува како да е од иста националност со органите кои ја воспоставуваат власта и да испраќа писма, анкети и апели дека наводно сака нивниот град и околија да бидат соединети кон соодветната држава. Егејскиот дел на Македонија со површина од 34.356 км2, го добива Грција, Вардарскиот дел на Македонија со површина од 25.342 км2 го добива Србија, Пиринскиот дел на Македонија со 6.798 км2 влегува во состав на Бугарија, a Албанија добива 1.115 км2 од територијата на етничка Македонија.

Со распарчувањето во Букурешт, Македонија од централен и најзначаен дел на Балканот станува периферија и провинција на балканските земји. Веднаш потоа почнува асимилирањето на македонското население во Јужни Срби, Бугари, Славофони Грци и Албанци. Дури и во пребројувањето на жртвите и загубите од Балканските војни македонското не се употребувало име, иако војната главно се водела во Македонија.

Лондонскиот договор

уреди

Лондонската мировна конференција свикана е во средината на декември 1912 со цел да се потпише договор меѓу победничките во Првата балканска војна и поразената Турција, која со намера да задржи што поголема територија на Балканот, предложува на Македонија и Албанија да им се даде автономија под нејин суверeнитет.

На 27 декември 1912, Албанија е призната за независна држава, а предлогот за Македонија не е прифатен. Србија и Грција уште пред војната тајно се договорaат дека нема да дозволат создвање на самостојна Македонија, ниту постоење на бугарско-албанска граница меѓу државните граници на Србија и Грција. И Бугарија го одбива турскиот предлог за создавање на автономна Македонија.

Бугарија и Грција ги заоструваат односите уште во почетокот на Првата балканска војна, a особено откако грчката војска го зазема Солун. Во нотите од 3 и 18 ноември 1912 година, како и од 22 април 1913 година, Грција предлага да се реши прашањето на границата. Бугарија ги отфрла предлозите како претерани, но не дава свои противпредлози. Со потпишувањето на Лондонскиот мир на 30 мај 1913 година со Турција, односите меѓу балканските држави уште повеќе се заоструваат.

Во ова време, сојузниците ги окупираат оние територии што ги имаат заземено во војната против Турција. Меѓу Србија и Бугарија уште во време на војната e создадена привремена демаркациона линија: Патарица-Руен-сртот на Осоговските ПланиниЗлетовска рекаБрегалница, до сливот на Крива Лакавица-сртот ПлавушДојранско Езеро. На таа линија започнува префрлањето на бугарската војска од Тракија и концентрацијата на силите кон Грција. Тоа е причина на 1 јуни 1913 година Србија и Грција да склучат договор за пријателство и одбранбен сојуз против Бугарија.

Со тоа e извршена втората поделба на Македонија во текот на Балканските војни и се воспоставени границите меѓу Србија, Бугарија и Грција. Покрај тоа, Србија добива право на слободно користење на пристаништето во Солун во траење од 50 години. Истиот ден потпишана e и Воената конвенција, во која se регулирани меѓусебните воени обврски и соработката меѓу Србија и Грција во случај на напад од Бугарија или на некоја друга држава. По тие настани, големите сили, со оглед на сопствените интереси кон Балканот, развиваат широка дипломатска активност. Русија настојува да го зачува Балканскиот сојуз во обид преку него да го спречи австро-германското продирање на Балканот, а Австроунгарија тежнее кон разбивање на овој сојуз и ја поддржува Бугарија велејќи ѝ да не попушта во своите барања.

Компромисно решение

уреди

Во текот на 1992 година Меѓународниот монетарен фонд, Светската банка и меѓународната конференција за поранешна Југославија, се согласија да ја примат Македонија под уставното име, но до разрешување на спорот со Грција да ја користат привремената референца: „the former Yugoslav Republic of Macedonia“. Истата терминологија е прифатена во јануари 1993 и од Франција, Шпанија, Обединетото Кралство. Овој предлог проциркулира на 22 јануари 1993 од страна на Генералниот секретар на ОН – Бутрос Бутрос Гали. Предлогот е веднаш одбиен од грчкиот министер за надворешни работи – Михаел Папконстантину. Во писмо до Генералниот секретар од 25 јануари 1993, тој вели дека: „користењето на терминот Република Македонија во било која варијанта, ќе создаде уште поголеми тензии и може да предизвика дестабилизација во регионот.“ Македонскиот претседател Киро Глигоров, исто така се спротивставува на формулата во писмо од 24 март 1993, каде што го информира претседателот на Советот за безбедност на ОН дека Република Македонија, не може да ја прифати референцата и Македонија доследно не ја користи референцата во ниедна форма. Дополнително се создаваат притисоци и од српска страна, бидејќи дел од националистите во Србија се обраќаа кон Македонија како кон Јужна Србија, имплицирајќи на терминологија од пред Втората светска војна.[1]

Двете страни се наоѓаат под силен дипломатски притисок да изнајдат компромис. Поддршката која Грција ја имаше добиено од НАТО и Европската заедница, почна да избледува. На 20 јануари 1993 данскиот министер за надворешни работи изјави дека грчката позиција е смешна и изрази надеж дека Советот за безбедност набрзо ќе ја признае Македонија и ќе и помогне. Грчкиот премиер, Константин Мицотакис, ја смени тврдата позиција и изјави дека Грција ја прифаќа привремената референца. На 7 април 1993, Советот за безбедност го одобри влезот на Македонија со Резолуцијата 817.

 
Потпишаната спогодбата за привременото име на Македонија

Резолуцијата е внимателно напишана и во нејзе се вели дека:[2]

 • Референцата "the former Yugoslav Republic of Macedonia" е привремена референца и се користи сè додека спорот не се реши
 • Терминот е референца а не име, како неутрална гледна точка во спорот. Обединетите нации немаат мандат да го утврдат името на земјата.
 • Терминот е за користење само во Обединетите Нации и не е обврзувачка за било кои други организации
 • Терминот не имплицира дека Република Македонија има какви било врски со Поранешна Југославија.

Дополнително Грција одби да прифати Република Македонија во официјалниот адресар на ОН, да биде под буквата М, туку побара како Ф, и конечно Македонија сега се наоѓа во официјалниот адресар под буквата Т, како: "the former Yugoslav Republic of Macedonia" и сместена веднаш до Тајланд. По официјалното признавање, Грција не ја призна Македонија. Прва од големите сили беше Кина која ја призна Македонија под уставното име на 13 октомври 1993. На 16 декември 1993, две недели пред Грција да го преземе претседавањето со Европската заедница, 6 клучни земји членки: Данска, Франција, Германија, Италија, Холандија и Обединетото Кралство ја признаа Македонија под референцата. Останатите земји на ЕЗ ја признаа Македонија до крајот на декември. Следуваа Јапонија на 21 декември, Русија на 3 февруари и САД на 9 февруари 1994.

 
Поранешното знаме (користено од 1992-1995)
 
Сегашното знаме на Македонија

Иако постоеше успех од постигнатиот договор, ова предизвика националистички испади во двете земји. Анти-западни и анти-американски демонстрации се случија во Грција, како одговор на признавањето. Владата на Константин Мицотакис беше крајно ранлива и под голем притисок на ултра националистите. По приемот на Република Македонија во ОН, министерот за надворешни работи Антонис Самарас, ја напушти владеачката коалиција водена од Неа Димократиа. Ова на крајот доведе и до пад на владата во Грција. Владата беше заменета од Андреас Папандреу од ПАСОК, кој ги прекина преговорите во ОН кон крајот на октомври 1994. Во февруари 1994 г. Грција како средство на дополнителен притисок воведе и трговско ембарго кон Македонија.

Во Македонија исто така се појавија проблеми. Влезот на Македонија во ОН со користење на привремената референцата „the former Yugoslav Republic of Macedonia“ беше изгласана со само 30 гласа за, 28 против и 13 воздржани. ВМРО-ДПМНЕ, повика на предвремени избори и го напушти парламентот, откако и беше изгласана доверба на владата со 62 пратеника.

Судири околу името немаше само на Балканот. По признавањето на Австралија под референцата, грчките и македонските етнички заедници во Австралија се судрија, каде што Грците палеа и уништуваа македонски имоти во Мелбурн. На што како одговор неколку грчки православни цркви беа нападнати во знак на одмазда.

Грција и Македонија конечно ги формализираа билатералните односи со Привремената спогодба,[3] потпишана во Њујорк на 13 септември 1995 година. Со овој договор, Македонија се согласи да го смени своето знаме (ѕвездата од Кутлеш) и да го дополни Уставот во делот на преамбулата каде што се вели дека Македонија нема никакви територијални претензии кон ниту еден од нејзините соседи. Грчката страна се обрврза да не го попречува патот на Македонија кон зачленување во институциите како што се меѓународните монетарни институции, НАТО, ОБСЕ, ЕУ и слично. Барањето за зачленување може да биде со уставното име, но Грција го задржува правото на блокада на прием ако тој не е под времената референца. Во овој договор, Македонија и Грција се ословени како првата и втората страна, или по името на главните градови: Атина и Скопје.

Слично, при потпишување на билатерални договори, Македонија никогаш не се потпишува под времената референца. Ако другата страна инсистира на времената референца, на пример Светска Банка, тогаш првата страница на договорот се прави во две верзии - една за нашата страна со уставното име, и друга верзија за другата страна, и секоја си ја потпишува само сопствената верзија. Во случај на мултилатерални договори, Македонија не потпишува ниеден документ каде што не стои уставното име, туку со размена на писма ја известува одговорната институција (на пример, ООН, ЕУ) дека се согласува со договорот и дека стапува насила како закон во Република Македонија и го потпишува одговорниот орган со користење на уставното име.

Список на земји кои ја признаваат Македонија како „Република Македонија“

уреди

До 21 декември 2011, 133 земји ја признале Македонија под уставното име.[4] Некои од земјите следат подолу.

Четири од петте постојани земји членки на Совет за безбедност на ОН:

 1. Кина [5][6][7][8][9]
 2. Русија [6][10][11][12][13] (членка на Г8)
 3. Обединето Кралство [6][14][15][16] (членка на Г8)
 4. САД [6][8][17][18] (членка на Г8)

Сите од земјите на поранешна Југославија:

 1. Босна и Херцеговина [19][20][21]
 2. Хрватска [19][22][23][24]
 3. Црна Гора [19][25][26]
 4. Србија [19][27][28][29][30]
 5. Словенија [7][19][23][31][32]

Дополнително и овие земји дале признавање под уставно име:

 1. Австрија [33][34][35][36][37]
 2. Азербејџан [38][39]
 3. Албанија [35][40][41][42][43][44]
 4. Алжир [45][46][47]
 5. Андора [48][49][50][51]
 6. Аргентина [8][52][53]
 7. Бангладеш [7]
 8. Бахреин [7]
 9. Белорусија [8][21]
 10. Боливија [52][54][55]
 11. Боцвана [56][57][58]
 12. Бразил[6][8][53][59][60][61]
 13. Брунеи [62][63]
 14. Бугарија [8][19][31]
 15. Бурунди [7]
 16. Венецуела [64]
 17. Виетнам [65][66]
 18. Гватемала [7]
 19. Гвинеја [7]
 20. Еквадор [67]
 21. Ел Салвадор [7][68]
 22. Естонија [21][31][69]
 23. Замбија [70][71]
 24. Зимбабве [62][63][72][73]
 25. Израел [74][75][76][77][78]
 26. Индија [6][79][80]
 27. Индонезија [81][82][83][84]
 28. Ирак [7][85]
 29. Иран [21][86][87][88][89]
 30. Ирска [90][91][92][93]
 31. Источен Тимор [7]
 32. Италија [94] (членка на Г8)
 33. Јамајка [7]
 34. Јапонија [95][96] (членка на Г8)
 35. Јордан [97]
 36. Казахстан [98]
 37. Камбоџа [7][99]
 38. Канада (членка на Г8) [100][101][102][103]
 39. Катар [7][104][105][106][107]
 40. Конго, ДР [6][61][108]
 41. Кореја, ДНР [8][109][110][111]
 42. Косово [112][113][114]
 43. Костарика [7]
 44. Куба [7][8]
 45. Кувајт [7][115]
 46. Лаос [7][116]
 47. Литванија [21][31][117]
 48. Лихтенштајн [118]
 49. Луксембург [119][120][121][122][123]
 50. Маврициус [7]
 51. Малезија [21]
 52. Мароко [124][125][126][127][128]
 53. Малта [129]
 54. Мексико [52]
 55. Мјанмар [130]
 56. Мозамбик [7]
 57. Молдавија [35][131][132][133]
 58. Намибија[134]
 59. Непал [7]
 60. Нигерија [7][8][135]
 61. Никарагва [7]
 62. Нов Зеланд [136][137]
 63. Норвешка [138]
 64. Обединети Арапски Емирати [139][140]
 65. Оман [7]
 66. Пакистан[21][141]
 67. Парагвај [142][143][144][145][146][147]
 68. Перу [148][149][150]
 69. Полска [151][152][153][154][155][156]
 70. Романија [31][35][157][158][159]
 71. Руанда [7]
 72. Саудиска Арабија [160][161]
 73. Свазиленд [62][144][147]
 74. Сингапур [162]
 75. Сирија [163][164][165][166][167][168][169][170]
 76. Словачка [158][171][172][173][174][175]
 77. Судан [7][8]
 78. Суринам [62][144][147]
 79. Тајланд [176][177]
 80. Танзанија [7]
 81. Таџикистан [7]
 82. Тувалу [178]
 83. Туркменистан [7]
 84. Турција [8][23][179][180]
 85. Уганда [7]
 86. Украина [21][181][182][183][184]
 87. Унгарија [185][186][187][188][189]
 88. Уругвај [190][191]
 89. Филипини [21][192][193]
 90. Финска [118]
 91. Фиџи [194]
 92. Хаити [7]
 93. Хондурас [7]
 94. Чад [7]
 95. Чешка [195][196][197][198]
 96. Чиле [199][200][201]
 97. Џибути [7]
 98. Швајцарија [202][203][204]
 99. Шведска [205][206]
 100. Шри Ланка [207][208][209]

Земји кои ја признаваат Македонија како „поранешна Југословенска Република Македонија“

уреди
 1. Австралија [210][211][212][213]
 2. Белгија [214][215]
 3. Ватикан [216][217][218]
 4. Германија [14][219][220] (членка на Г8)
 5. Грција [14][221][222]
 6. Данска [223][224]
 7. Египет [225][226]
 8. Франција (членка на Г8) [14]
 9. Холандија [227][228]
 10. Шпанија [229]

Список на земји со кои не е дефинирано прашањето

уреди
 1. Тајван

Со овие земји Македонија нема сѐ уште никакви дипломатски односи

уреди
 1. Бахами,
 2. Барбадос,
 3. Бутан,
 4. Кипар,
 5. Грузија,
 6. Гренада,
 7. Кирибати,
 8. Либан,
 9. Либерија,
 10. Мали,
 11. Монако,
 12. Палау,
 13. Палестина,
 14. Папуа Нова Гвинеја,
 15. Сан Марино,
 16. Соломонски Острови,
 17. Јужноафриканска Република,
 18. Република Кореја,
 19. Тонга,
 20. Тринидад и Тобаго,
 21. Тунис.
 22. Ерменија.
 23. Ангола.
 24. Филипини.
 25. Јужен Судан.
 

Сегашна ситуација

уреди

Иако постојат напори да се разреши проблемот, сепак конечно решение не е постигнато. Со текот на времето предложени се неколку имиња, како што се Горна Македонија, Нова Македонија, Славо-Македонија, Македонија (Скопје) и слично. Секој од овие предлози е одбиен од едната или другата страна. Во голем степен останува нејасно за што всушност се преговара. Иако резолуцијата 817 е јасна, сепак грчката страна инсистира дека преговорите се водат за да се најде заедничко прифатливо име кое ќе биде и официјално име на Македонија. Додека Македонија ја застапува позицијата како што е вметнато во резолуцијата 817 дека се преговара за име кое е прифатливо за Грција во билатерална комуникација, додека единстваната можна опција за меѓународна употреба е Република Македонија. Овој принцип е окатегоризиран како принцип на двојна формула. Во меѓувреме голем број на земји во светот ја признаа Македонија под уставното име. До декември 2011, 133 земји во светот ја признаа Македонија како Република Македонија[4] што претставува над 66% од вкупниот број на земји членки на ОН, со што Република Македонија има двотретинско мнозинство во Обединети Нации.[72]

Иако Грција и Македонија се во постојана борба за името, сепак односите помеѓу државите се прагматични, посебно во делот на економијата. Голем број од Грците одбиваат да го користат терминот Македонија и наместо тоа Македонија ја нарекуваат: ΠΓΔΜ (Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας), грчка верзија на FYROM, или Скопје односно Скопјани како термин за Македонците. Овие термини во Република Македонија се сметаат како крајно навредливи.

Блокада на членството во НАТО и тужба на Македонија против Грција

уреди

На 3.4.2008., на Самитот на НАТО во Букурешт, Грција ја блокираше поканата за Македонија за членство во НАТО. И покрај категоричното залагање на неколку водечки земји за приемот на Македонија, а пред сè на САД, Грција не даде согласност за покана на Македонија, образложувајќи го тоа со лошите соседски односи поради нерешениот проблем со името Македонија.

На 17.11.2008., Македонија покрена тужба против Грција пред Меѓународниот суд на правдата во Хаг дека со попречувањето на приемот во НАТО Грција директно го прекршила членот 11 од Времената спогодба, кој предвидува дека Грција нема да го попречува членството на Македонија во меѓународни организации. Разгледувањето на тужбата е во тек, и треба да заврши најдоцна 4 години од тужбата.

Промена на имињата на аеродромот во Скопје и автопатот А-1

уреди

Со победувањето на изборите на Зоран Заев и неговото стапување на функцијата премиер на Република Македонија, било најавено решавање на спорот уште во 2018 година.[230] Во знак на зближување на двете земји, автопатот А-1 кој до пред тоа го носел името „Александар Македонски“ бил преименуван во автопат „Пријателство“, а аеродромот во Скопје од „Александар Велики“ во „Меѓународен аеродром Скопје“.

Понудени решенија

уреди
 
Грците протестираат во Солун против користење на терминот Македонија од страна на денешната држава.

До сега преговарачот за името Метју Нимиц има понудено неколку предлози кои се одбиени или заеднички или од една од страните. Република Македонија во 2006 го прифати предлогот на Нимиц за двојна формула која предвидуваше името на земјата во официјалната комуникација да биде Република Македонија, со официјална транскрипција на англиски јазик, додека Македонија и Грција би преговарале за заедничко прифатливо име кое ќе се користи во билатералната комуникација. Грција го одби овој предлог.

Меѓународната кризна група во својот документ од 2001 година ги предложи следниве чекори: МКГ предлага трилатерално решение со следните три елементи што едновремено треба да стапат во сила:

 • Билатерален договор ќе биде склучен меѓу Скопје и Атина во кој Македонија ќе направи значајни отстапки на Грција, вклучувајќи декларација за односот кон грчкото културно наследство во македонските наставни програми; договор кој ќе и дозволи на Грција да употребува свое име за Македонија, како и строга заштита од можноста Македонија да го користи своето уставно име на сметка на Грција, како на комерцијален план, така и на законодавен.
 • Членките на НАТО и Европската Унија и други земји ќе го охрабрат овој билатерален договор со размена на дипломатски ноти до двете страни, во кои тие ќе го признаат македонското име како “Republika Makedonija” и ќе ветат на Грција дека ќе се консултираат со неа во врска со соодвенти мерки што ќе се преземат доколку договореното се прекрши.
 • Обединетите Нации како и други меѓународни организации ќе ја усвојат употребата на уставното име Republika Makedonija на македонски јазик во сите свои тела.

Пред формално да се признае името Republika Makedonija билатерално и во меѓународни организации, разумно би било меѓународната заедница да побара две претходни отстапки од Македонија во врска со спроведувањето на Рамковниот договор. Она што во моментов виси во воздух се неколку тези: Првото решение е и двете страни да прифатат двојна формула според која за светот ние би биле Република Македонија (со соодветен превод на сите светски јазици), а фактички би преговарале за името со кое би ни се обраќала само Грција, поради нејзината чувствителност со употребата на терминот "Македонија". Притоа, Македонија би водела сметка името, за кое таа би се согласила да биде употребувано од Грција, да не биде навредливо. Второто решение е заемно прифаќање формула за единствено име. Притоа, договореното решение ќе биде и единственото име со кое Македонија ќе биде нарекувана од целата меѓународна заедница (вклучително и од Грција). Знаејќи дека Грција со сигурност нема да се согласи компромисното решение да биде исто како и уставното име, на Македонија и преостанува само да се избори за поповолна придавка или додавка. Досега, двострано или еднострано, се разгледани повеќе вакви предлози, како на пример: Македонска Скопска Република, и Горна, Северна или Вардарска Македонија (сите предложени или разгледувани од страна на Грција уште од 1992 г.); Нова Македонија (предложено од Де Пињеиро, тогашен португалски министер за надворешни работи); Република Македонија - Скопје (предложено од поранешниот претседател Глигоров, кој досега е единствениот македонски политичар, кој јавно се согласил со менување на уставното име [се бара извор]), како и Република Македонија (Скопје) кое беше прифатено од сегашниот Претседател на Владата Никола Груевски и поранешниот претседател Бранко Црвенковски во временскиот период пред Самитот на НАТО во Букурешт во 2008. Во оваа, за Македонија неповолна варијанта, утеха би била можноста Грција да се согласи уставното име да го ползуваме за внатрешна употреба, како и можноста државава да добие извесна помош на патот кон ЕУ и подароци од другата страна. Оваа варијанта во принцип ги има обележјата на денешното статус-кво, каде што најзначајните меѓународни институции не нарекуваат со привремената референца, а ние уставното име освен внатрешно, го користиме и во односите со земјите што не имаат признаено под уставното име. Третото решение е прекинување на преговорите за името (еднострано или спогодбено) и дипломатска офанзива за прифаќање на нашето уставно име во сите меѓународни организации и од сите позначајни држави што нè нарекуваат со привремената референца. Целни групи на ваквата офанзива пред се, би биле САД, и петте водечки земји во ЕУ, а успехот таму посредно би значел и наш успех во ОН, НАТО, ЕУ и ОБСЕ. Четвртото решение е продолжување на преговорите, но и барање до ООН да ја промени нелегалната одлука за користење на времената референца и условувањето со понатамошни преговори. Речиси 100% се шансите телата на ООН и МСП да одлучат да ги изменат тие барања и да ги доведат во согласност со документите на ООН и со условите за прием на сите останати членки (види [2][3] Архивирано на 22 март 2016 г.).

Постигнување на договор

уреди
 
Премиерите на двете земји, Алексис Ципрас и Зоран Заев

На 12 јуни 2018 година премиерите на Македонија и Грција, Зоран Заев и Алексис Ципрас по втор службен телефонски разговор дошле до заедничко решение името на Република Македонија да биде Република Северна Македонија за севкупна употреба. Останатите прашања кои беа отворени, како на пример државјанството и јазикот остануваат исти односно „македонско/граѓанин на Република Северна Македонија“ и македонски јазик, што предвидува и потврда на јазикот во ОН.[231] Ваквиот договор и официјално бил потпишан на 17 јуни 2018 година во селото Нивици, Грција кое се наоѓа на брегот на Преспанско Езеро, од страна на шефовите на дипломатијата на Македонија, Никола Димитров и Грција, Никос Коѕијас, како и од посредникот за спорот на ОН, Метју Нимиц кој истиот ден славел роденден.

Наводи

уреди
 1. Floudas, Demetrius Andreas;", A Name for a Conflict or a Conflict for a Name? An Analysis of Greece's Dispute with FYROM",".. „A Name for a Conflict or a Conflict for a Name? An Analysis of Greece's Dispute with FYROM",".“. Journal of Political and Military Sociology, 285. 1996. 24 (1996): 285.CS1-одржување: повеќе имиња: список на автори (link)
 2. Floudas, Demetrius Andreas; "Pardon? A Name for a Conflict? FYROM's Dispute with Greece Revisited". in: Kourvetaris et al (eds.), The New Balkans, East European Monographs: Columbia University Press, 2002, p. 85. Не се допушта закосување или задебелување во: |publisher= (help)
 3. [1]
 4. 4,0 4,1 Министерство за надворешни работи (прес центар) 'Министерството за надворешни работи денеска соопшти дека Намибија е 133-тата земја која официјално го призна уставното име на Република Македонија.'
 5. Македонска Информативна Агенција-МИА[мртва врска] 'Во соопштението се наведува дека на средбата, во врска со спорот за името, високиот гостин ја повтори позицијата на Народна Република Кина, истакнувајќи дека неговата земја ја призна Република Македонија под уставното име и притоа изрази уверување дека овој спор брзо ќе биде надминат.'
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 Утрински Весник 'Министерот Милошоски писмено комуницирал со својот колега Антипас Мбуса Нијамвиси, шеф на конгоанската дипломатија, при што му се заблагодарил за тоа што владата на Конго го користи уставното име на Република Македонија во друштво со уште 125 земји во светот, меѓу кои се САД, Русија, Кина, Бразил, Индија, Велика Британија, респектирајќи го правото на сопствен идентитет и име.'
 7. 7,00 7,01 7,02 7,03 7,04 7,05 7,06 7,07 7,08 7,09 7,10 7,11 7,12 7,13 7,14 7,15 7,16 7,17 7,18 7,19 7,20 7,21 7,22 7,23 7,24 7,25 7,26 7,27 7,28 7,29 7,30 7,31 7,32 Утрински Весник Архивирано на 19 јули 2011 г. 'Од реакциите во Грција деновиве станува јасно дека во тамошната јавност е созреано сознанието дека времето работеше за Македонија и дека не е шокантно само признавањето на името од страна на САД, туку и од стотина други земји што Атина, исто така, ги преспа изминатата деценија. Иако тој список се третира како строго доверлив во Македонија, грчките медиуми вчера го објавија, констатирајќи дека меѓу тие земји има и такви кои се добри пријатели на Грција. Притоа се спомнати Оман, Камбоџа, Лаос, Бангладеш, Бахреин, Катар, Таџикистан, Туркменистан, Ел Салвадор, Костарика, Судан, Руанда, Никарагва, Хондурас, Кувајт, Мозамбик, Танзанија, Џибути, Гвинеја, Непал, Конго, Тајван, Чад, Куба, Бурунди, Уганда, Кина, Хаити, Гватемала, Мексико, Маврициус, Ирак, Јамајка, Нигерија и Источен Тимор , не спомнувајќи дека и во ЕУ има една таква - Словенија.'
 8. 8,00 8,01 8,02 8,03 8,04 8,05 8,06 8,07 8,08 8,09 8,10 Грчка Амбасада - САД Архивирано на 3 август 2009 г. 'Among the countries which have recognized FYROM as the "Republic of Macedonia," are Belarus, Bulgaria, China, Turkey, U.S.A. North Korea, Cuba, Mexico, Argentina, Brazil, Nigeria, and Sudan.'
 9. Македонска Информативна Агенција-МИА Архивирано на 6 септември 2011 г. 'При тоа тој го поздрави принципиелниот став на НР Кина во врска со признавањето на нашето уставно име со што се потврдува вистинското пријателство меѓу двете земји.'
 10. Амбасада на Руската Федерациjа во Република Македонија '4 август 1992 година - Претседателот на Руската Федерација го потпиша Указот, со кој Република Македонија се признава како суверена независна држава, под нејзиното уставно име.'
 11. Македонска Информативна Агенција-МИА Архивирано на 6 септември 2011 г. 'Руската Федерација ја призна Република Македонија под уставното име на 4 август 1992 година, а дипломатските односи меѓу двете земји на ниво на амбасади беа воспоставени на 31 јануари 1994 година.'
 12. Влада на Република Македонија 'Русија и натаму ќе ја поддржува Македонија во однос на признавањето на нејзиното уставно име и неговото постојано користење, изјави министерот за надворешни работи Антонио Милошоски по денешната средба со шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров во Астана, главниот град на Казахстан.'
 13. Министерство за надворешни работи на Русија 'Россия признает Македонию под ее конституционным наименованием – “Республика Македония”.'
 14. 14,0 14,1 14,2 14,3 Влада на Република Македонија 'Повеќе од 100 земји, меѓу кои и САД, Русија, Кина, Велика Британија и Канада, го признаваат уставното име на Македонија. Грција заедно со Франција и Германија ја предводи помалата група држави кои и се обраќаат на земјата со привремената референца.'
 15. Матица на иселениците од Македонија[мртва врска] 'Од почетокот, пред 15 години, ја признавме Македонија под привремениот договор. Во 1999 година, ја сменивме одлуката и решивме да го користиме името за сите билатерални односи. Значи, нема проблем со името за нас.'
 16. Канцеларија за надворешни работи и за Комонвелтот Архивирано на 4 јуни 2012 г. 'Republic of Macedonia is the constitutional name, used by the UK since 1999 for bilateral and internal purposes.'
 17. А1 Телевизија 'САД ја призна Македонија под уставно име' 04.11.2004
 18. Државен секретаријат на САД 'The United States began referring to Macedonia by its constitutional name, Republic of Macedonia, in 2004 and negotiations continue between Greece and Macedonia to resolve the name issue.'
 19. 19,0 19,1 19,2 19,3 19,4 19,5 Southeast European Times 'И покрај тоа што меѓународните организации, вклучително и ЕУ и НАТО, го следат овој принцип, 117 земји во светот ја признаа оваа балканска нација под нејзиното уставно име. Помеѓу нив се: Бугарија, првата земја што ја призна Македонија како независна држава, сите поранешни југословенски републики, како и постојаните членки на Советот за безбедност на ОН, Кина, Русија и САД.'
 20. А1 Телевизија 'Останатите земји и покрај фактот што не имаат признаено под уставното име ја користеа референцата ФИРОМ - Србија и Црна Гора, Хрватска, Босна и Херцеговина, Словенија.' 22.05.2005
 21. 21,0 21,1 21,2 21,3 21,4 21,5 21,6 21,7 21,8 Libel - The International Federation of Liberal Youth (IFLRY) Magazine 'Despite that, more than 40 countries recognized Macedonia under its constitutional name including: Russia, China, Bulgaria, Turkey, Croatia, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, Ukraine, Belarus, Estonia, Pakistan, Lithuania, Iran, Malaysia, Philippines and others.'
 22. Влада на Република Македонија 'Ја признавме Македонија под уставното име и се надеваме дека со Република Грција ќе се најде компромис во скоро време со што Македонија ќе го продолжи патот кон полноправно членство во Алијансата, истакна Јандроковиќ.'
 23. 23,0 23,1 23,2 Македонска Информативна Агенција-МИА Архивирано на 6 септември 2011 г. 'Првите три земји со кои Република Македонија воспостави дипломатски односи под уставното име беа Словенија, Хрватска и Турција во 1992 година.'
 24. Хрватски Сабор Архивирано на 4 декември 2010 г. 'Hrvatska priznaje Makedoniju pod njezinim ustavnim imenom i nada se brzom rješenju spora oko imena između Makedonije i Grčke, izjavio je u Zagrebu predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić.'
 25. Нетпрес Архивирано на 22 јули 2011 г. 'Единствено Подгорица ја ослови Македонија со името под кое и ја призна, односно со нејзиното уставно име Република Македонија.'
 26. IDIVIDI 'Единствено Подгорица ја ослови Македонија со името под кое и ја призна, односно со нејзиното уставно име Република Македонија.'
 27. Македонска Информативна Агенција-МИА Архивирано на 6 септември 2011 г. 'Република Србија ја призна Република Македонија под нејзиното уставно име и тој став нема да се промени, се наведува во заедничкото комунике на претседателите на двете земји Борис Тадиќ и Ѓорге Иванов, издадено по нивната вечерашна средба во Белград.'
 28. Генерален секретаријат на претседателот на Република Србија Архивирано на 3 октомври 2011 г. 'Председник Србије Борис Тадић поновио је данас да Србија Македонију признаје под њеним уставним именом, и да тај став неће мењати.'
 29. Министерство за надворешни работи на Србија Архивирано на 2 април 2012 г. 'Diplomatski odnosi uspostavljeni su 8. aprila 1996. godine bilateralnim Sporazumom o regulisanju odnosa i unapređenju saradnje između SRJ i R. Makedonije, i priznato je ustavno ime Republika Makedonija.'
 30. Влада на Република Србија 'Потпредседник Владе Србије за европске интеграције је данас у Скопљу изјавио и да Србија признаје Македонију под њеним уставним именом и да неће бити промене у тој политици.'
 31. 31,0 31,1 31,2 31,3 31,4 Вечер Архивирано на 28 септември 2011 г. 'Катимерини потсетува дека како Македонија не признаваат, меѓу другите, Литванија, Словенија, Бугарија, Романија, Естонија, сите земји членки на ЕУ и НАТО.'
 32. Канцеларија на претседателот на Република Словенија Архивирано на 21 август 2011 г. 'Slovenija je priznala Republiko Makednijo z njenim ustavnim imenom in čvrsto zastopa načelo, da je eksistenčna pravica vsake države, da uporablja ime, ki si ga sama izbere.'
 33. ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 'Премиерот Груевски изрази задоволство од меѓусебните добри политички односи помеѓу двете земји и искажа подготвеност за нивно натамошно интензивирање во сите области, а воедно беше искажано и задоволство што Република Австрија во билатералните односи го користи уставното име на Република Македонија.'
 34. Глас на Америка 'Австрија се надева дека билатералниот спор за уставното име меѓу Македонија и Грција наскоро ќе се реши, бидејќи Австрија е една од 100-тината земји во светот која ја признаваат и комуницираат со Македонија под уставното име.'
 35. 35,0 35,1 35,2 35,3 Матица на иселениците од Македонија Архивирано на 29 септември 2011 г. 'Под уставното име Република Македонија ја признаа и петте држави од поранешна Југославија, соседна Бугарија, Молдавија, како и државите-членки на НАТО: Турција, Романија,... Австрија и Албанија не имаат признаено, користејќи ги и името и привремената референца, а референцата повремено ја користи и американскиот конгрес во кого имаат мнозинство демократите.'
 36. Österreichischer Rundfunk/Австриска Радиодифузија Архивирано на 21 јули 2011 г. 'Tatsächlich verwenden zahlreiche Länder, darunter auch Österreich, im bilateralen Verkehr mit der Balkan-Republik und im alltäglichen Sprachgebrauch in simpler Manier "Mazedonien" oder "Republik Mazedonien".'
 37. European Foundation Архивирано на 24 февруари 2010 г. Several states (Turkey, Austria, USA and Slovenia) have now recognised Macedonia by the name it uses, Republic of Macedonia.'
 38. Собрание на Република Македонија 'Претседателот Џафери изрази задоволство за реализација на средбата со претставник на земја пријател и поддржувач на Република Македонија, со која се воспоставени билатерални односи уште од 1995 година под уставното име и за поддршката на Република Азербејџан на билатерално и мултилатерално ниво.'
 39. А1 Телевизија 'Тоа веќе започнаа да го прават и претставници на ОБСЕ од Азербејџан, држава со која имаме воспоставено дипломатски односи од '95-та под уставното име.' 06.01.2009
 40. Дневник Архивирано на 16 јуни 2020 г. 'Официјална Тирана ја признава Македонија под уставното име во билатералните односи, но во мултилатералните организации е обврзана да ја следи востановената политика на тие организации за ова прашање, објасни вчера Хаџинасто.'
 41. Дневник Архивирано на 3 октомври 2011 г. 'Амбасадорите на Турција, Србија и Црна Гора и на Албанија во Македонија вчера се извиниле за случувањата на Изборот на песна на Евровизија во Киев, на кој нивните земји при доделувањето гласови за Македонија ја користеа референцата "Поранешна Југословенска Република Македонија". Државниот секретар на МНР Емил Кирјас вчера ги повикал амбасадорите на земјите што на Евросонг ја користеа референцата иако Македонија ја признаваат под уставното име.'
 42. Peshku pa ujë[мртва врска] 'Tirana zyrtare nënshkruan për herë të parë në planin bilateral marrëveshje me Maqedoninë, me emrin kushtetues Republika e Maqedonisë.'
 43. 24 orë[мртва врска] 'Tirana zyrtare nënshkruan për herë të parë në planin bilateral marrëveshje me Maqedoninë, me emrin kushtetues Republika e Maqedonisë.'
 44. Министерство за надворешни работи на Грција[мртва врска] 'Albania has recognized and respects the constitutional name of the Republic of Macedonia in its bilateral relations with that country and with its representative institutions.'
 45. Македонска Информативна Агенција-МИА Архивирано на 6 септември 2011 г. 'Претседателот на Република Македонија д-р Ѓорге Иванов истакна дека Република Македонија високо ја цени принципиелната употреба на уставното име на нашата земја од страна на Народна Демократска Република Алжир, во билатералните односи и на меѓународен план, и подвлече дека тоа е нешто што придонесува за уште поголемо унапредување на добрите билатерални односи.'
 46. Нетпрес[мртва врска] 'Македонскиот претседател од своја страна потенцирал високо ја цени принципиелната употреба на уставното име на нашата земја од страна на Народна Демократска Република Алжир, во билатералните односи и на меѓународен план, и подвлече дека тоа е нешто што придонесува за уште поголемо унапредување на добрите билатерални односи, пишува во лиферуваното соопштение од кабинетот на Иванов.'
 47. Курир Архивирано на 4 февруари 2010 г. 'Претседателот на Република Македонија д-р Ѓорге Иванов истакна дека Република Македонија високо ја цени принципиелната употреба на уставното име на нашата земја од страна на Народна Демократска Република Алжир, во билатералните односи и на меѓународен план, и подвлече дека тоа е нешто што придонесува за уште поголемо унапредување на добрите билатерални односи.'
 48. Македонска Информативна Агенција-МИА Архивирано на 6 септември 2011 г. 'Официјалната посета на министерот Милошоски претставува прва посета на Андора од страна на министер за надворешни работи на Република Македонија по воспоставувањето на дипломатските односи под уставното име на 29 јули 2009 година.'
 49. Министерство за надворешни работи на Република Македонија 'Принципатот Андора е 125 земја со која Република Македонија воспоставила дипломатски односи под уставното име.'
 50. Нова Македонија Архивирано на 12 август 2009 г. 'Андора е 125-та земја со која Република Македонија воспостави дипломатски односи под уставното име.'
 51. Канал 5 Телевизија 'Принципатот Андора е 125 земја со која Република Македонија воспоставила дипломатски односи под уставното име. '
 52. 52,0 52,1 52,2 Сител Телевизија 'Јужноамериканската држава Боливија е 131-ва земја што го призна Уставното име на Македонија... ...Од американскиот континет, меѓу повлијателните држави се и Канада, Мексико, Аргентина.' 18.01.2011
 53. 53,0 53,1 Утрински Весник[мртва врска] 'Во прашање се земји од калибарот на Индија, Малезија, Пакистан, Замбија и други, но и такви, како на пример Бразил и Аргентина, кои дури го уважуваат и уставното (и единствено) име на нашава земја, а имаат регионално и пошироко влијание.'
 54. Канал 5 Телевизија 'Боливија е 131 земја која ќе го користи уставното име на Македонија.'
 55. Нова Македонија Архивирано на 30 март 2012 г. 'Боливија на 18 јануари 2011 година стана 131 земја што ја призна Република Македонија под уставното име.'
 56. Министерство за надворешни работи на Република Македонија 'Република Боцвана, најголемиот извозник на дијаманти во светот, сместена на југот на Африка со приближно два милиони жители, е 126-та земја со која Република Македонија воспоставила дипломатски односи под уставното име.'
 57. А1 Телевизија 'Република Боцвана, најголемиот извозник на дијаманти, сместена на југот на Африка со приближно два милиони жители, е 126-та земја со која Република Македонија воспоставила дипломатски односи под уставното име.'
 58. Нетпрес Архивирано на 12 септември 2009 г. 'Република Боцвана, најголемиот извозник на дијаманти во светот, сместена на југот на Африка со приближно два милиони жители, е 126-та земја со која Република Македонија воспоставила дипломатски односи под уставното име.'
 59. МКД.мк Архивирано на 9 февруари 2019 г. 'Во обраќањето на заедничкиот ручек со бразилскиот претседател, претседателот Иванов изразил надеж дека и Бразил ќе отвори своја амбасада во Република Македонија, додавајќи дека македонската држава високо го цени признавањето на нашето уставно име од страна на Бразил.'
 60. Македонска Информативна Агенција-МИА Архивирано на 6 септември 2011 г. 'Меѓу нив се и три постојани членки на Советот за безбедност на ОН, како и други влијателни земји како што се Канада, Турција, Бразил и други.'
 61. 61,0 61,1 Македонска Информативна Агенција-МИА Архивирано на 6 септември 2011 г. 'Шефот на македонската дипломатија Антонио Милошоски завчера му испратил писмо на својот конгоански колега Антипас Мбуса Ниамвиси, во кое му се заблагодарил за тоа што Владата на ДР Конго го користи уставното име на Република Македонија, во друштво со уште 125 земји во светот меѓу кои се САД, Русија, Кина, Бразил, Велика Британија..., респектирајќи го правото на сопствен идентитет и име.'
 62. 62,0 62,1 62,2 62,3 Македонска Информативна Агенција-МИА Архивирано на 6 септември 2011 г. 'Зимбабве е 130. држава што ја призна Република Македонија под уставното име. Признавањето следува по воспоставувањето дипломатски односи исто така под уставното име со Сириската Арапска Република во септември 2010 година и со Боцвана во септември 2009 година. Претходно тоа го направија и Чиле во септември 2008., а во 2007. и Канада, Парагвај, Брунеи, Кралството Свазиленд и Суринам.'
 63. 63,0 63,1 Кирилица Архивирано на 17 јануари 2011 г. 'Зимбабве е 130. држава што ја призна Република Македонија под уставното име. Признавањето следува по воспоставувањето дипломатски односи исто така под уставното име со Сириската Арапска Република во септември 2010 година и со Боцвана во септември 2009 година. Претходно тоа го направија и Чиле во септември 2008., а во 2007. и Парагвај, Брунеи, Кралството Свазиленд и Суринам.
 64. 24 Вести 'Чавес во април 2002 година ја призна Македонија под уставното име. Дипломатските односи беа воспоставени преку дипломатската мисија во Обединетите нации, која ја покрива и оваа земја, во време кога амбасадор таму беше Срѓан Керим.'
 65. Македонска Информативна Агенција-МИА Архивирано на 6 септември 2011 г. 'Претседателот на Република Македонија д-р Ѓорге Иванов при примањето на акредитивните писма на амбасадорот на Социјалистичка Република Виетнам изрази желба и интерес за натамошно посеопфатно и посодржинско развивање и унапредување на меѓусебните односи и истакна дека Република Македонија особено го цени принципиелниот став на Виетнам за употребата на уставното име на нашата земја.'
 66. Министерство за надворешни работи на Грција Архивирано на 4 август 2009 г. 'On 10 June 1994, Vietnam established diplomatic links with FYROM under its constitutional name.'
 67. Вечер[мртва врска] 'http://vecer.mk/makedonija/imenuvani-novite-ambasadori-na-irska-bih-i-ekvador-vo-makedonija'[мртва врска]
 68. Министерство за надворешни работи на Грција Архивирано на 10 август 2020 г. 'El Salvador’s statement that despite its having recognized FYROM under its constitutional name, it will accept the commonly agreed upon name following the negotiations within the framework of the UN.'
 69. IDIVIDI 'According to him, the name issue is not a criterion, with Estonia using Macedonia's constitutional name in bilateral relations.'
 70. Sky.mk Архивирано на 9 јули 2014 г. 'На средбата со новоименуваниот амбасадор на Република Замбија г-дин Чицинга, Претседателот Иванов изразувајќи благодарност за принципиелниот став и употребата на уставното име на Република Македонија, посочи на потребата за понатамошно интензивирање и унапредување на односите и соработката со Република Замбија во сите сфери од заеднички интерес како на билатерален така и на мултилатерален план.'
 71. Курир Архивирано на 2 мај 2011 г. 'На средбата со новоименуваниот амбасадор на Република Замбија г-дин Чицинга, Претседателот Иванов изразувајќи благодарност за принципиелниот став и употребата на уставното име на Република Македонија, посочи на потребата за понатамошно интензивирање и унапредување на односите и соработката со Република Замбија во сите сфери од заеднички интерес како на билатерален така и на мултилатерален план.'
 72. 72,0 72,1 Курир Архивирано на 17 јануари 2011 г. 'Република Македонија е признаена под нејзиното уставно име од страна на Зимбабве. Владите на двете земји вчера воспоставија дипломатски односи. Со ова признавање и со тоа претходно на Сирија, Македонија има двотретинско мнозинство во Обединети Нации.'
 73. Канал 5 Телевизија 'Зимбабве е претпоследната држава која ја призна Македонија под уставно име на 15 јануари, санкциите кон неа Советот на Европа ги воведе еден месец подоцна.'
 74. Собрание на Република Македонија Архивирано на 4 март 2016 г. 'He also underlined that the State of Israel recognises the Republic of Macedonia under its constitutional name and uses the constitutional name in the communication which is of great importance for the Republic of Macedonia.'
 75. Дневник Архивирано на 3 октомври 2011 г. 'Дали размислувате за признавање на уставното име на Македонија? - Ние веќе сме го направиле тоа. Секоја билатерална спогодба, па и моите акредитиви беа со уставното име на Македонија.'
 76. А1 Телевизија 'Ова е прв македонско-израелски договор потпишан со уставното име на Република Македонија.'
 77. Утрински Весник Архивирано на 19 август 2011 г. 'Ова е прв билатерален договор меѓу двете земји на кој ќе стои уставното име на Македонија'
 78. Дневник Архивирано на 27 јули 2011 г. 'Македонија вчера под уставното име потпиша Договор за соработка во областа на науката, културата и на образованието со Израел.'
 79. Deutsche Welle Архивирано на 4 септември 2009 г. 'Индија го призна уставното име на Република Македонија и од почетокот на овој месец го користи во билатералната комуникација.'
 80. Македонска Информативна Агенција-МИА Архивирано на 6 септември 2011 г. 'Една од највлијателните азиски држави, Република Индија, почнувајќи од овој месец, го користи уставното име на Република Македонија во билатералната комуникација меѓу двете земји.'
 81. Дневник Архивирано на 28 септември 2011 г. 'Индонезија е нова на листата со земјите што во директната комуникација на Република Македонија и' се обраќаат со уставното име.'
 82. Утрински Весник[мртва врска] 'Делегацијата на парламентот на Индонезија, како земја-членка на Советот за безбедност на ОН, покажала посебна подготвеност за поддршка на Република Македонија и лобирање за признавање на уставното име на нашата земја кај другите земји, бидејќи во минатото и нивната земја била именувана со слично име, односно како Поранешна Холандска Република Индонезија.'
 83. Амбасада на Република Индонезија - Будимпешта Архивирано на 27 февруари 2010 г. 'Hence, considering the support of Macedonia toward Indonesian foreign policy, since August 2006, the Government of the Republic Indonesia could acknowledge the designation’s name of Republic of Macedonia for conducting the bilateral relation.'
 84. IDIVIDI 'Делегацијата на Парламентот на Индонезија, како земја-членка на Советот за безбедоност на ОН, покажа посебна подготвеност за поддршка на Република Македонија и лобирање за признавање на уставното име на нашата земја кај другите земји, бидејќи во минатото и нивната земја била именувана со слично име, односно како поранешна холандска република Индонезија.'
 85. А1 Телевизија 'На докторската конференција во Брисел во 2005, Ирак, Македонија ја призна под уставно име.'
 86. Македонска Информативна Агенција-МИА Архивирано на 6 септември 2011 г. 'Притоа цпосебно го цени принципиелниот став на Исламската Република Иран за употребата на уставното име на нашата земја.'
 87. Утрински Весник Архивирано на 19 јули 2011 г. 'Шефот на државата на средбата со Мозафари изрази висока почит кон Иран и неговиот народ поради тоа што оваа земја е една од највлијателните на Блискиот Исток, а воспостави дипломатски односи со Македонија под нејзиното уставно име.'
 88. Нетпрес[мртва врска] 'Притоа Црвенковски истакнал дека Македонија посебно го цени принципиелниот став на Иран за употребата на уставното име на нашата земја.'
 89. Утрински Весник 'Бев замолен да се сретнам со него и некако да го убедам Иран да ја признае Македонија и тоа под уставното име. По разговорите со него и другиот дипломат, добив ветување дека сў ќе стори да биде донесена позитивна одлука колку што е можно порано или буквалноо како што ми рече на разделбата "иншалах", што значи ќе даде господ. Се разбира, во разговорот тој постави многу деликатни прашања на кои му дадов исцрпни одговори. По 15 дена, амбасадорот Доханчи лично му се јави по телефон на потсекретарот Никовски и му соопшти дека највисокото државно тело донело одлука да ја признае Македонија под уставното име. Со тоа Иран влезе во првите 15 земји што ја признаа Македонија, кога не ја имаа признаено ниту САД, ниту земјите од западноевропската унија.'
 90. Влада на Република Македонија 'Од Ирска, која го признава уставното име на Република Македонија, има поддршка за добивање датум за преговори во 2010 година.'
 91. Влада на Република Македонија Архивирано на 3 октомври 2011 г. 'Ова, нагласува МНР, е прв билатерален договор меѓу двете земји склучен под уставното име на Македонија што претставува официјализирање на ставот дека Ирска ја признава Република Македонија под уставното име.'
 92. Вечер Архивирано на 28 септември 2011 г. 'Република Ирска ја има признато Република Македонија во 1994 година под привремената референца, а од минатата година во билатералната комуникација го користи уставното име Република Македонија.'
 93. Министерство за надворешни работи на Грција Архивирано на 17 јули 2006 г. ' Ireland recently decided to use FYROMs constitutional name exclusively for bilateral relations'
 94. Собрание на Република Македонија[мртва врска] 'Политичките односи меѓу Македонија и Италија се традиционално пријателски. Во билетералните комуникации го користи нашето уставно име и се залага спорот со Грција да се реши со директни преговори меѓу двете држави, а непоканувањето на Македонија за членство во НАТО на Самитот во Букурешт го смета за стратегиска грешка.'
 95. Нетпрес Архивирано на 2 јули 2010 г. 'Планетата Земја има 6.732.100.000 жители. Во Министерството за надворешни работи велат дека Македонија ја признале над 120 земји во светот под уставното име. Во тие земји се вбројуваат САД, Кина, Русија, Кина, Индија, Турција, Јапонија, Украина, Канада и други земји.'
 96. Пелагон 'Es haben bisher 120 Länder die Republik Makedonien unter ihrem verfassungsmäßigen Namen anerkannt, darunter die USA, China, Russland, Indien, Japan, Kanada und Türkei.'
 97. МКД.мк Архивирано на 10 февруари 2019 г. '„За нас е од огромно значење што вие ја признавте Република Македонија под нејзиното уставно име. Тоа многу значи за нас и за нашиот народ, особено за многу Македонци кои живеат во Јордан. Ние како две земји, иако сме на различни простори, и Македонија на Балканот и Јордан на Блискиот Исток, се земји кои покажуваат модел на успешен соживот. Хашемитското Кралство Јордан претставува позитивен пример кој придонесува за стабиноста на Блискиот Исток. Затоа, со задоволство можам да истакнам дека соработката на нашите две држави на полето на разузнавањето, размената на информациите за заканите од Блискиот Исток кои доаѓаат во Европа се од огромно значење за нас. За разлика од другите држави кои ја толерираат различноста, во Јордан и во Македонија таа се почитува. Почитувањето на различноста е многу повозвишена филозофија од толеранцијата“, рече претседателот Иванов.'
 98. Министерство за надворешни работи на Казахстан
 99. Министерство за надворешни работи на Грција Архивирано на 3 август 2009 г. 'Cambodia established diplomatic relations with FYROM under its constitutional name on 2nd October 1996.'
 100. Собрание на Република Македонија 'Благодарни сме за целата поддршка која Канада и ја дава на Република Македонија, за признавањето под уставното име, за принципиелниот став за зачленување на Република Македонија во НАТО, како и за можноста македонските иселеници да ги уживаат сите права како и сите други граѓани на Канада, се дел од констатациите на претседателот Вељаноски на средбата со неговиот канадски колега, претседател на Претставничкиот дом на Парламентот на Канада, г. Питер Миликен.'
 101. А1 Телевизија 'По дипломатската операција, во која биле вклучени претставници на МНР, претставници на македонската дијаспора и членови на канадската Влада, вчера официјална Отава ја објави одлуката за признавање на уставното име во билатерална комуникација.'
 102. Дневник 'Канада ја призна Република Македонија под уставното име, објави официјално македонската влада.'
 103. Влада на Канада 'In September 2007, Canada decided to designate Macedonia under its constitutional name, the Republic of Macedonia, for bilateral purposes, but continues to respect established practices within the UN and other international bodies, where the term used to designate Macedonia is "The Former Yugoslav Republic of Macedonia".'
 104. Канал 5 Телевизија 'Македонија и Катар воспоставија дипломатски односи во јуни 1996 година. Катар ја признава Македонија под уставното име.'
 105. Македонска Информативна Агенција-МИА[мртва врска] 'Претседателот Вељаноски ја повтори благодарноста за доследната поддршка на Катар и нејзината солидарност кон Република Македонија, во однос на принципиелната употреба на уставното име на Република Македонија, на билатерален и меѓународен план.'
 106. А1 Телевизија 'Македонија и Катар воспоставија дипломатски односи во јуни 1996 година. Катар ја признава Македонија под уставното име.'
 107. IDIVIDI 'Македонија и Катар воспоставија дипломатски односи во јуни 1996 година. Катар ја признава Македонија под уставното име.'
 108. А1 Телевизија 'По одлуката на Индија да го користи уставното име во комуникацијата со Македонија и Демократската Република Конго се премисли и со нота упатена од мисијата во ОН ја извести македонската Влада дека Киншаса сè уште го почитува коминикето потпишано во 1999, со кое ја призна земјава како Република Македонија.'
 109. Журнал Архивирано на 4 март 2016 г. 'Претседателот Иванов изразил благодарност за доследната и конструктивна поддршка на Демократска Народна Република Кореја во однос на принципиелната употреба на уставното име на нашата земја во билатералните односи и на меѓународен план.'
 110. Нова Македонија Архивирано на 23 мај 2010 г. 'Македонија веќе има воспоставено дипломатски односи, и тоа под уставното име со Северна Кореја или Демократска Народна Република Кореја.'
 111. Утрински Весник Архивирано на 14 јуни 2011 г. 'Петнаесет години по независноста, Македонија се' уште не успева да воспостави дипломатски односи со Јужна Кореја, но нема таков проблем со Северна Кореја, и тоа под уставното име.'
 112. Македонска Информативна Агенција-МИА Архивирано на 6 септември 2011 г. 'Косово е 127 земја со која Република Македонија воспоставила дипломатски односи под уставното име.'
 113. Алсат-М[мртва врска] 'Косово е 127 земја со која Република Македонија има воспоставено дипломатски односи со нејзиното уставно име.'
 114. Deutsche Welle 'Косово е 127 земја со која Република Македонија воспоставила дипломатски односи под уставното име.'
 115. Поранешен претседател на Република Македонија - Бранко Црвенковски - Архивно мрежно место (2004-2009)[мртва врска] 'Претседателот Црвенковски го истакна фактот што Кувајт беше меѓу првите заливски Арапски земји која воспостави дипломатски односи со Република Македонија под нејзиното уставно име.'
 116. Министерство за надворешни работи на Грција Архивирано на 6 август 2009 г. 'Laos established diplomatic relations with FYROM under its constitutional name on 6 March 1996.'
 117. Дневник Архивирано на 3 октомври 2011 г. 'Во меѓувреме, Република Македонија е признаена под нејзиното уставно име од четириесетина држави, меѓу кои и две постојани членки на советот за безбедност на ОН (Русија и Кина), неколку наскоро-членки на ЕУ (Словенија и Литванија), како и неколку веќе членки на НАТО (Турција, Бугарија, Словенија и Литванија).'
 118. 118,0 118,1 Политика 'Међу чланицама ЕУ, под њеним уставним именом, Македонију је признало 16 држава – Велика Британија, Хрватска, Словенија, Австрија, Чешка, Естонија, Финска, Мађарска, Ирска, Литванија, Луксембург, Пољска, Румунија, Словачка, Бугарска и Шведска.'
 119. IDIVIDI 'Значајно е, нагласува Министерството, што Спогодбата е склучена со земја членка на Европската унија под уставното име на нашата држава.'
 120. Шпиц 'Ресорното министерство ја оцени Спогодбата како значајна затоа што е склучена со членка на ЕУ, под уставното име на нашата држава.'
 121. Македонска радио-телевизија 'Иначе је Уговор са Луксембургом , земљом –чланицом Европске уније , скључен под уставним именом –Република Македонија.'
 122. Макфакс[мртва врска] 'Значајно е, нагласува Министерството, што Спогодбата е склучена со земја членка на Европската унија под уставното име на Македонија.'
 123. Kathimerini Архивирано на 14 август 2011 г. 'Πριν από λίγες μέρες το Λουξεμβούργο, από τις πιο παλιές χώρες της Ε.Ε., αφήνοντας στην άκρη τις «τυπικότητες» υπέγραψε συμφωνία για την προστασία των επενδύσεων με τη «Δημοκρατία της Μακεδονίας».'
 124. Македонска Информативна Агенција-МИА Архивирано на 13 мај 2010 г. 'Тој потенираше дека македонската страна го цени тоа што Мароко е една од 130-те земји кои ја признале Македонија под уставно име.'
 125. Македонска Информативна Агенција-МИА Архивирано на 6 септември 2011 г. 'Во оваа прилика, би сакал да истакнам дека Република Македонија високо го цени принципиелниот став на Мароко за употребата на уставното име на нашата земја.'
 126. Кирилица Архивирано на 11 март 2009 г. 'Претседателот на Република Македонија Бранко Црвенковски во обраќањето до амбасадорот на Кралството Мароко, г-ѓа Азиза Лимаме, ја изрази определбата двете земји уште посодржински да ги развиваат и унапредуваат меѓусебните односи, посебно поради фактот што Мароко го користи уставното име на нашата земја.'
 127. Поранешен претседател на Република Македонија - Бранко Црвенковски - Архивно мрежно место (2004-2009)[мртва врска] 'Во оваа прилика, би сакал да истакнам дека Република Македонија високо го цени принципиелниот став на Мароко за употребата на уставното име на нашата земја.'
 128. Нетпрес[мртва врска] 'Во оваа прилика, би сакал да истакнам дека Република Македонија високо го цени принципиелниот став на Мароко за употребата на уставното име на нашата земја.'
 129. „архивски примерок“. Архивирано од изворникот на 2017-01-25. Посетено на 2017-01-25.
 130. Министерство за надворешни работи на Грција Архивирано на 3 август 2009 г. 'Burma has established diplomatic relations with FYROM under its constitutional name'
 131. Бечев, Димитар: Historical Dictionary of the Republic of Macedonia. Ленхем (Мериленд), Торонто и Плим'т 2009, стр. 250.
 132. ROMANIA AND MOLDAVIA RECOGNIZE MACEDONIA 'Ministerstvoto za nadvoressni raboti na Moldavija dostavi pismo vo koe veli deka Moldavija ja priznala Republika Makedonija pod nejzinoto ustavno ime i predlaga vospostavuvanje diplomatski odnosi na ambasadorsko nivo. - The Moldavian Foreign Ministry sent a note saying it has recognized Macedonia under its constitutional name, proposing that Macedonia should establish diplomatic relations with Moldavia.'
 133. Free Trade Agreement between the Government of the Republic of Moldova and the Government of the Republic of Macedonia Архивирано на 27 септември 2007 г., Stability Pact for Southeast Europe, Посетено на 2007-04-10
 134. Намибија ја призна Македонија под уставното име
 135. Утрински Весник 'Македонија и Нигерија воспоставија дипломатски односи во 2003 година под уставното име, а со овој потег амбасадорот Ангелов стана наедно и прв амбасадор на Македонија во една држава од Потсахарска Африка по дваесет години независност.'
 136. Дневник 'Двајцата истакнати македонски активисти ја информираа Гилард дека 120 земји ја признаа Македонија, вклучувајќи ги сите држави со англосаксонско потекло (САД, Канада и Нов Зеланд).'
 137. Macedonian International News Agency Архивирано на 23 септември 2011 г. 'The two told deputy prime minister that as many as 120 countries, including all Anglo-Saxon countries (US, Canada and New Zealand) recognized Macedonia by its constitutional name.'
 138. Матица на иселениците од Македонија Архивирано на 27 јули 2011 г. 'Ставот на Норвешка во однос на името е јасен. Ние го користиме уставното име на Македонија во билатералната комуникација од 2002 година.'
 139. Министерство за надворешни работи на Република Македонија 'Би сакал да потсетам дека, кога Република Македонија се зачленуваше во Обединетите Нации, ОАЕ беа, една од земјите во арапскиот свет, што ја дадоа својата поддршка за нашето членство, а истовремено благодарни сме за принципиелното почитување на нашето суверено право на уставно име, кое секогаш е користено од оваа земја.'
 140. А1 Телевизија 'Обединетите Арапски Емирати се земја која го признава уставното име на Македонија и одличните политички односи сака да ги прошири и на економски план.'
 141. Претседател на Република Македонија[мртва врска] 'Претседателот Иванов изрази благодарност за принципиелната употреба на уставното име на Република Македонија од страна на Исламската Република Пакистан во меѓусебните односи.'
 142. Македонска Информативна Агенција-МИА Архивирано на 6 септември 2011 г. 'Како што потврдија за МИА во македонското МНР, Парагвај е трета земја со која се воспоставени дипломатски односи под уставното име во последниве три месеци.'
 143. Deutsche Welle 'Македонија под уставното име воспостави дипломатски односи со Република Парагвај.'
 144. 144,0 144,1 144,2 Утрински Весник[мртва врска] 'Парагвај е трета земја со која се воспоставени дипломатски односи под уставното име во последниве три месеци. Пред Парагвај, тоа е направено со Суринам и Свазиленд...'
 145. Дневник Архивирано на 29 септември 2011 г. 'Република Македонија под уставното име воспостави дипломатски односи со Република Парагвај. Како што потврдија за МИА во македонското МНР, Парагвај е трета земја со која се воспоставени дипломатски односи под уставното име во последниве три месеци.'
 146. Дневник 'Откако Парагвај го призна уставното име, на Македонија и' фалат само пет гласа за да може да се надева на двотретинско мнозинство во ОН, кое би ја поддржало таквата промена.'
 147. 147,0 147,1 147,2 Вечер Архивирано на 28 септември 2011 г. 'Парагвај е трета земја со која се воспоставени дипломатски односи под уставното име во последниве три месеци. Пред Парагвај, тоа е направено со Суринам и Свазиленд...'
 148. Собрание на Република Македонија 'Во исто време тој нагласи дека Република Перу ја поддржува во целост Република Македонија на меѓународен план како и по прашањето на уставното име.'
 149. Форум Архивирано на 13 мај 2013 г. 'Во исто време тој нагласи дека Република Перу ја поддржува во целост Република Македонија на меѓународен план како и по прашањето на уставното име.'
 150. MINA Архивирано на 6 ноември 2018 г. 'Some countries like Peru, Paraguay, or Suriname have had the courage to recognize Macedonia under its constitutional name.'
 151. Македонска Информативна Агенција-МИА Архивирано на 6 септември 2011 г. 'Полска и дава отворена поддршка на Македонија за интеграција во ЕУ и НАТО, го признава нејзиното уставно име и смета дека е нефер да и се поставуваат посебни специјални услови...'
 152. Вечер Архивирано на 28 септември 2011 г. 'Од Полска имаме што да научиме затоа што политиката која ја води е прецизна, одважна и солидарна во однос на помалите земји што можевме да го видиме на дело пред неколку години кога не призна под уставното име, истакна Коњановски.'
 153. А1 Телевизија 'Нема промени во ставот на Полска да го користи уставното име на Република Македонија во билатералните односи.'
 154. Македонска радио-телевизија 'Полска, која стана членка на Европската унија во 2004 година, ја поддржува Република Македонија во евроатланските интеграциски процеси и во 2005 година ја призна нашата земја под уставното име.'
 155. А1 Телевизија 'Полска ја призна Македонија под уставното име. Со дипломатска нота во македонската амбасада во Варшава е официјализиран овој потег на полската Влада, со прецизирање дека во билатералните односи со Македонија, Полска ќе го употребува уставното име, но не и на меѓународните форуми.'
 156. Макфакс[мртва врска] 'Полска е 112 држава која го призна уставното име на Македонија, и втора членка на ЕУ, по Словенија.'
 157. Радио Слободна Европа 'Романија ја призна Македонија под уставното име и го употребува во билатералните односи, вели Благој Зашов, кој беше амбасадор на Македонија во Букурешт.'
 158. 158,0 158,1 Глобус Архивирано на 29 септември 2011 г. 'Она од што се плаши Грција, смета поранешниот преговарач во грчко-македонскиот спор, е дека приемот под референцата БЈРМ е комотна варијанта за Македонија во организацијата, каде што повеќе земји, почнувајќи од Турција (која во сите официјални документи во фуснота објаснува дека „оваа земја ја признава БЈРМ под уставното име“) преку САД, Романија, Бугарија, Словачка... го признале уставното име'
 159. А1 Телевизија 'Оваа изјава на романскиот Претседател зачудува со оглед на фактот дека официјален Букурешт ја признава Македонија под нејзиното уставно име, ја поддржува евроатлантската интеграција на Македонија, а двете православни цркви имаат блиски односи.'
 160. Македонска Информативна Агенција-МИА Архивирано на 6 септември 2011 г. 'Би сакал да ја искористам оваа прилика и да изразам благодарност за поддршката што Саудиска Арабија ја дава во континуитет на меѓународен план за користењето на уставното име на нашата држава.'
 161. Поранешен претседател на Република Македонија - Бранко Црвенковски - Архивно мрежно место (2004-2009)[мртва врска] 'Би сакал да ја искористам оваа прилика и да изразам благодарност за поддршката што Саудиска Арабија ја дава во континуитет на меѓународен план за користењето на уставното име на нашата држава'
 162. Министерство за надворешни работи на Грција Архивирано на 4 октомври 2009 г. 'On 8 May 1995 Singapore established diplomatic relations with FYROM under its constitutional name'
 163. Министерство за надворешни работи на Република Македонија 'Сирија е 129-тата земја која официјално го призна уставното име на Република Македонија.'
 164. А1 Телевизија 'Одмерениот настап на Иванов доаѓа еден ден по објавувањето на информацијата дека Сирија ја признала Македонија под уставното име, потег кој предизвика големо разочарување во Грција, со оглед на традиционално-силните врски меѓу Атина и Дамаск.'
 165. Македонска Информативна Агенција-МИА Архивирано на 26 септември 2010 г. 'Еве, гледате сега и 129-та земја Кралството Сирија не призна.'
 166. А1 Телевизија 'Не заборавајте дека Сирија беше последната земја која ја призна нашата држава под Уставното име.'
 167. Македонска Информативна Агенција-МИА Архивирано на 26 септември 2010 г. 'Сирија е 129-тата земја која официјално го призна уставното име на Република Македонија.'
 168. Макфакс Архивирано на 5 јуни 2010 г. 'Во однос на сириското признавање на Македонија под уставното име, Делавекурас порача дека таквиот потег не е во духот на добрите односи меѓу Дамаск и Атина.'
 169. А1 Телевизија 'Сирија е 129-тата земја која официјално го призна уставното име на Република Македонија.'
 170. Македонска Информативна Агенција-МИА Архивирано на 6 септември 2011 г. 'Ова го истакнува министерот за надворешни работи на Грција Димитрис Друцас во интервјуто за либанскиот весник „Ан Нахар“ во врска со одлуката на Сирија да воспостави дипломатски односи со Република Македонија под уставното име.'
 171. А1 Телевизија 'Словачка во билатералната комуникација ја ословува Македонија под уставното име.'
 172. Deutsche Welle 'Кубиш уште ја потврди јасната позиција на Словачка во билатералната комуникација да го користи уставното име на Македонија.'
 173. Утрински Весник Архивирано на 19 август 2011 г. 'На разговорите со вицепремиерката Радмила Шекеринска Кукан изјавил дека Словачка се надева дека во рамките на ОН ќе се најде решение за проблемот со името и го нарекол "ирационален спор за останатите земји", а Братислава и понатаму ќе Ј се обраќа на Македонија со уставното име во билтареалната комуникација. Едуард Кукан беше примен и од претседателот на државата Бранко Црвенковски'
 174. ВМРО ДПМНЕ - официјална страница[мртва врска] 'Запрашан за ставот во однос на уставното име, Кубиш изјави дека во билатералните односи Словачка го користи уставното име Република Македонија и оти во тој поглед нивната позиција е јасна.'
 175. Yahoo[мртва врска] 'Slovakia has recognized Macedonia as a sovereign, independent country under its constitutional name. All official contacts are being made under the constitutional name of the Republic of Macedonia.'
 176. Нетпрес[мртва врска] 'Исто така сакам да искажам и подготвеност за соработка на мултилатерален план”, порача македонскиот претседател во поздравниот говор и истакна дека Република Македонија го цени гестот што дипломатските односи со Кралството Тајланд се воспоставени под уставното име на нашата земја.'
 177. Министерство за надворешни работи на Грција Архивирано на 25 декември 2008 г. 'On 23 January 2005 Thailand established diplomatic relations with FYROM under its constitutional name.'
 178. Нетпрес Архивирано на 2 јули 2011 г. 'Тувалу е 132 земја која официјално ја призна Македонија под уставното име.'
 179. Македонска Информативна Агенција-МИА Архивирано на 6 септември 2011 г. 'Токму поради тоа Анкара меѓу првите ја призна Македонија под уставното име и натаму ќе ја признава.'
 180. Министерство за надворешни работи на Турција 'Turkey recognizes the Republic of Macedonia with its constitutional name and as a ‘’nation’’.'
 181. Македонска Информативна Агенција-МИА Архивирано на 6 септември 2011 г. 'Украинската политика во европскиот регион и во ЈИЕ е многу активна и позитивна, додаде тој посочувајќи дека македонскиот народ нема никогаш да ја заборави поддршката на украинската Влада во тешките години на потребата од пошироко меѓународно признавање и, секако, признавањето на уставното име на државата.'
 182. Deutsche Welle[мртва врска] 'Министерот за надворешни работи Антонио Милошоски, во Киев доби потврда од украинските власти за постојаната и принципиелна поддршка за уставното име на Македонија.'
 183. Македонска Информативна Агенција-МИА Архивирано на 6 септември 2011 г. 'Македонија ужива постојана и принципиелна поддршка за уставното име од Украина и тоа е многу значајно за нас, а двете земји имаат одлични билатерални односи, истакна шефот на македонската дипломатија Антонио Милошоски на прес-конференцијата по денешната средба во Киев со неговиот домаќин министерот за надворешни работи на Украина Володимир Огризко.'
 184. Веп-портал на украинската влада "We are also grateful to Ukraine's position on recognizing the constitutional name of our country - Macedonia - not only in bilateral relations, but also on the international scene"
 185. Собрание на Република Македонија 'За Република Македонија е многу важно што ја има поддршката од земјите пријатели, како што е Унгарија, која го почитува нашето уставно име, како и тоа што во агендата на нивното актуелно претседателство со Европската унија го имаат проширувањето на Унијата и добрососедските односи. '
 186. IDIVIDI 'Претседателот на Унгарскиот парламент Каталин Сали потсетувајки дека Унгарија ја признава Македонија под нејзиното уставно име...'
 187. Македонска Информативна Агенција-МИА Архивирано на 6 септември 2011 г. 'Македонија и Унгарија имаат дипломатски односи од 29 август 1994 година, а од пред три години Унгарија во билатералните односи и комуникацијата го користи уставното име на Македонија.'
 188. Време Архивирано на 24 август 2011 г. 'Унгарија ја призна Македонија под нејзиното уставно име. Вашата земја ги исполни сите услови за да стане дел од алијансата.'
 189. Македонска Информативна Агенција-МИА Архивирано на 6 септември 2011 г. 'Претседателот на Унгарскиот парламент Каталин Сали потсетувајки дека Унгарија ја признава Македонија под нејзиното уставно име, изрази надеж дека идната година ќе биде укинат визниот режим за македонските граѓани, бидејќи тоа го заслужуваме.'
 190. Дневник Архивирано на 29 септември 2011 г. 'Уругвај е една од 120-те земји што ја признаваат Македонија под уставното име.'
 191. IDIVIDI Архивирано на 19 април 2013 г. 'Uruguay is one of 120 countries that have recognized Macedonia under its constitutional name.'
 192. Утрински Весник Архивирано на 19 август 2011 г. 'Бугарија нема никакви барања спрема Македонија. Ние први ја признаваме Македонија, по една недела ја натеравме и Турција, потоа ја натеравме и Русија, и тоа под уставното име да ја признае Македонија. Дури и Филипините и други држави ги убедивме да го направат тоа.'
 193. Македонска Информативна Агенција-МИА Архивирано на 6 септември 2011 г. '1992.- Република Филипини ја призна Република Македонија.' [под уставно име, значи пред усвојувањето на референцата во 1993. година]
 194. Министерство за надворешни работи на Република Македонија 'Република Македонија го продолжи процесот на воспоставување дипломатски односи под уставното име. Воспоставени беа дипломатски односи со Република Фиџи и со Сириската Арапска Република.'
 195. МКД.мк Архивирано на 9 февруари 2019 г. 'Иванов, како што соопшти неговиот кабинет, истакнал дека Македонија ја цени конзистентната и принципиелна поддршка од Чешка за нашите врвни стратешки цели - членство во НАТО и ЕУ, како и принципиелната употреба на нашето уставно име.'
 196. Собрание на Република Македонија 'Затоа високо го цениме фактот дека Чешката Република во билатералните односи го користи нашето уставно име.'
 197. Македонска Информативна Агенција-МИА Архивирано на 6 септември 2011 г. 'Чешка ја поддржува Македонија во спорот за името. Поддршката е јасна, недвосмислена, и таква ќе остане секогаш.'
 198. Форум Архивирано на 16 јуни 2020 г. '„Затоа високо го цениме фактот дека Чешката Република во билатералните односи го користи нашето уставно име.“, додаде собранискиот спикер Вељановски.'
 199. Македонска Информативна Агенција-МИА Архивирано на 6 септември 2011 г. 'Чиле е 124. земја во светот со која Република Македонија воспостави дипломатски односи под уставното име.'
 200. Вечер Архивирано на 28 септември 2011 г. 'Македонија воспостави дипломатски односи со Чиле под уставно име, информираше Министерството за надворешни работи.'
 201. Кирилица[мртва врска] 'Чиле е 124. земја во светот со која Република Македонија воспостави дипломатски односи под уставното име.'
 202. Собрание на Република Македонија 'На крајот, беше изразена пофалба за последниот извештај од страна на Европската комисија, и беше нагласена поддршката за брзо решавање на спорот со името, нагласувајќи дека тие во билатералната комуникација со нашата држава го користат нашето уставно име.'
 203. Македонска Информативна Агенција-МИА Архивирано на 6 септември 2011 г. 'На крајот, беше изразена пофалба за последниот извештај од страна на Европската комисија, и беше нагласена поддршката за брзо решавање на спорот со името, нагласувајќи дека тие во билатералната комуникација со нашата држава го користат нашето уставно име.'
 204. Заедница на Македонските Друштва во Швајцарија Архивирано на 16 јануари 2010 г. 'Г-инот Амбасадор Meuwly изрази разбирање за проблемот на Реп. Македонија и за незадоволството на македонската дијаспора во Швајцарија и рече дека во билатералните врски помеѓу Реп. Македонија и Швајцарија, Швајцарија веќе го користи уставното име на Реп. Македонија.'
 205. IDIVIDI 'Шведска ја признава Македонија под уставното име и посакува што побрзо нејзино приклучување кон ЕУ и НАТО'
 206. Амбасада на Шведска - Скопје Архивирано на 22 мај 2009 г. 'Sverige erkänner det konstitutionella namnet, men i multilaterala sammanhang används beteckningen “The former Yugoslav Republic of Macedonia” (fYROM).'
 207. А1 Телевизија 'Официјалните средби со владините претставници на Шри Ланка се први од ваков вид по воспоставувањето на дипломатски односи во 1998 година под уставното име на нашата земја.'
 208. Утрински Весник 'Официјалните средби на македонската делегација со владините претставници на Шри Ланка се први од ваков вид по воспоставувањето на дипломатските односи во 1998 година, под уставното име на нашата земја..'
 209. Вечер[мртва врска] 'Официјалните средби со владините претставници на Шри Ланка се први од ваков вид по воспоставувањето на дипломатски односи во 1998 година под уставното име на нашата земја.'
 210. Македонска Информативна Агенција-МИА Архивирано на 6 септември 2011 г. 'Се е можно, но малку е веројатно во австралискиот Параламент наскоро да се покрене иницијатива за признавање на Македонија под уставното име, изјави претседателот на Претставничкиот дом на Комонвелтот Австралија Хери Џенкинс по средбата во Скопје со македонскиот колега Трајко Вељановски.'
 211. Време Архивирано на 6 јануари 2010 г. 'Посетата на премиерот Никола Груевски на Австралија, која треба да се случи следната недела, нема да ги натера австралиските власти, наместо референцата ПЈРМ, да го употребуваат уставното име.'
 212. Дневник Архивирано на 29 септември 2011 г. 'Сакаме Австралија да ја признае Македонија под нејзиното уставно име, како што тоа го направија голем број земји, вели тој, и додава дека „употребата на кратенката ПЈРМ е навредливо за нас“.'
 213. Канал 5 Телевизија Австралија нема намера да го промени ставот околу признавањето на Македонија под ФИРОМ, ја уверува министерот за надворешни работи на Австралија, Стефан Смит грчката заедница во неговата земја.
 214. Македонска Информативна Агенција-МИА Архивирано на 6 септември 2011 г. 'Овој договор се оценува како особено значаен за економските релации меѓу двете земји кои во декември 93 година воспоставија дипломатски односи под превремената референца ПЈРМ.'
 215. А1 Телевизија 'Премиерот Летерм по критиките од грчката дипломатија во Брисел не знаеше како да ни се обрати па постојано го користеше терминот ФИРОМ, кој се смета за попонижувачки од целосната референца. Груевски немаше одговор зошто не инсистирал. - Зошто не побаравте од вашиот колега да ни се обраќа со целосна референца, а не со ФИРОМ? - „Зошто неговата земја не има признато под тоа име“, додаде Груевски.'
 216. Кирилица[мртва врска] 'Минатата година се навршија петнаесет години од меѓусебното воспоставување на дипломатските односи, иако тоа е сторено под референцата, а не под нашето уставно име.'
 217. Македонска Информативна Агенција-МИА Архивирано на 6 септември 2011 г. 'Минатата година се навршија петнаесет години од меѓусебното воспоставување на дипломатските односи, иако тоа е сторено под референцата, а не под нашето уставно име.'
 218. IDIVIDI 'Минатата година се навршија петнаесет години од меѓусебното воспоставување на дипломатските односи, иако тоа е сторено под референцата, а не под нашето уставно име.'
 219. Македонска Информативна Агенција-МИА Архивирано на 6 септември 2011 г. 'Петицијата е барање до германската Влада да го смени ставот во однос на признавањето на Македонија под референцата и Македонија да ја признае под нејзиното уставно име. Германија ја призна Македонија како независна држава на 15 април 1993 година, но тоа го стори под референцата „поранешна југословенска република Македонија“.'
 220. Надворешна Канцеларија (Сојузна Република Германија) Архивирано на 27 јули 2010 г. 'Deutschland verwendet im offiziellen Rahmen den bei den Vereinten Nationen üblichen Namen.'
 221. Македонска Информативна Агенција-МИА Архивирано на 6 септември 2011 г. 'Сепак, поради противењето и притисоците на Грција, која не го прифаќа нашето уставно име, зачленувањето во ОН беше направено под привремената референца Поранешна југословенска Република Македонија.'
 222. Нова Македонија Архивирано на 3 октомври 2011 г. 'Атина одбива да го признае својот сосед под неговото уставно име, Република Македонија, бидејќи тоа исто така е името на северната грчка област.'
 223. Матица на иселениците од Македонија Архивирано на 29 септември 2011 г. 'Иако Данска ја нема признато Македонија под уставното име, вчера Мелер постојано го користеше зборот Македонија.'
 224. Вест[мртва врска] 'Иако Данска ја нема признато Македонија под уставното име, вчера Мелер постојано го користеше зборот Македонија.'
 225. Македонска Информативна Агенција-МИА Архивирано на 6 септември 2011 г. 'Претседателот на Република Македонија д-р Ѓорге Иванов при примањето на акредитивните писма на амбасадорот на Арапската Република Египет упати најсрдечни поздрави до претседателот на Египет Мохамед Хосни Мубарак, и притоа укажа дека со оглед на добрите билатерални односи меѓу Македонија и Египет, официјалното признавање на нашето уставно име од страна на Владата на Египет ќе биде многу значајно за натамошно зацврстување на билатералната соработка.'
 226. Нова Македонија Архивирано на 3 февруари 2011 г. 'Египет е 39-та држава со која имаме воспоставено дипломатски односи, од 14 ноември 1994 година, но како БЈРМ.'
 227. Вечер Архивирано на 28 септември 2011 г. 'Какво е расположението во вашата земја, може ли Македонија да очекува признавање под уставното име од Холандија? Холандија секогаш ја поддржувала Македонија и имаме многу пријателски однос. Но, во нашата држава постои она што подразбира придржување до меѓународните правила, а меѓународниот став беше дека ЕУ мора да почека со решавање на прашањето за името во рамки на Обединетите нации.'
 228. Вечер Архивирано на 21 мај 2011 г. 'Грчките радикали ги повикаа сите патници да ја бојкотираат авиокомпанијата Корендон Интеренешанал поради тоа што го користела името Македонија спротивно на државната позиција на Холандија, која земјава ја ословува под привремената референца.'
 229. Дневник Архивирано на 10 април 2012 г. 'Што е најважно, анализата е објавена во службеното гласило за балкански прашања на шпанското министерство за надворешни работи. Ова за Македонија е значајно, поради тоа што во анализата се употребува уставното име, и покрај тоа што официјален Мадрид ја користи привремената референца БЈРМ.'
 230. „Заев: Можно е името да се реши до средината на 2018 година“. Радио Слободна Европа. 6 јануари 2018. Посетено на 15 февруари 2018.
 231. https://kajgana.com/zaev-postignavme-dogovor-republika-severna-makedonija-so-makedonski-jazik-i-makedonski-identitet

Надворешни врски

уреди
  Статијата „Спор за името помеѓу Македонија и Грција“ е избрана статија. Ве повикуваме и Вас да напишете и предложите избрана статија (останати избрани статии).