Список на археолошки наоѓалишта во Кочанско

Ова е список на археолошките наоѓалишта во Кочанско,[1] односно на наоѓалиштата кои се наоѓаат на територијата на Општина Кочани, Општина Чешиново-Облешево и Општина Зрновци, како и селото Цера во Општина Македонска Каменица. Подредени се по азбучен редослед на населените места во или кај кои се наоѓаат. Списокот веројатно не е целосен.

Населено место Општина Име Тип Период
Бања Чешиново-Облешево Браница населба доцноантичко време
Во Селото населба доцноантичко време
Грамади населба доцноантичко време
Тркањски Рид населба доцноантичко време
Турски Гробишта населба доцноантичко време
Безиково Кочани Грамади населба доцноантичко време
Селиште населба; црква доцноантичко време; старохристијанско време
Чифлик населба; црква доцноантичко време; старохристијанско време
Бели Кочани Војновица населба со некропола римско време
Гноиште населба и некропола доцноантичко време
Градиште градиште доцноантичко време
Тодорица населба неолитско и доцноантичко време
Бурилчево Чешиново-Облешево Грамади населба римско време
Манастир населба доцноантичко време
Манастир населба римско време
Могила некропола-могили римско време
Нова Чешма населба и некропола римско време
Пилаво населба бакарно време
Видовиште Зрновци Во Селото населба и некропола римско време
Гарагаска населба доцноантичко време
Могили некропола-могили римско време
Трнавица могила римско време
Вранинци Кочани Грамади населба и некропола доцноантичко време
Гробишта населба и некропола доцноантичко време
Селиште населба и некропола доцноантичко време
Старо Село населба доцноантичко време
Врбица Чешиново-Облешево Под Селото населба доцноантичко време
Главовица Кочани Преслап населба доцноантичко време
Горно Гратче Кочани Мировница населба и некропола доцноантичко време
Долно Гратче Кочани Горно Градиште населба доцноантичко време
Долно Градиште градиште доцноантичко време
Жиганци Чешиново-Облешево Богатиница населба неолитско и доцноантичко време
Долчиница населба доцноантичко време
Зрновци Зрновци Горномаалски Рид некропола римско време
Патилово градиште доцноантичко време
Јастребник Кочани Градиште градиште доцноантичко време
Калуѓерица некропола римско време
Кочани Кочани Алењак некропола железно време
Бавчалак некропола доцен среден век
Барутница населба римско време
Влашки Ливади - Влашки Бунар населба доцен среден век
Горица населба железно и римско време
Гропче некропола среден век
Кругот На Касарните некропола римско време
Раечки Рид населба доцноантичко време
Стари Лозја - Лукобија некропола римско време
Тикишински Лозја некропола железно време
Трештена Скала осамен наод бронзено време
Цигански Рид некропола среден век
Црница некропола римско време
Шилести Рид градиште и некропола доцноантичко време
Кучичино Чешиново-Облешево Градиште градиште доцноантичко време
Пресечник населба доцноантичко време
Лепопелци Чешиново-Облешево Грамади населба доцноантичко време
Лешки Кочани Во Селото населба и некропола доцноантичко време
Старо Село населба доцноантичко време
Мородвис Зрновци Градиште утврдена населба доцноантичко време и среден век
Гробјани Рид објект и некропола среден век
Црквиште - Морозвизд комплекс доцноантичко време и среден век
Небојани Кочани Селиште населба доцноантичко време
Нивичани Кочани Во Селото населба доцноантичко време
Градиште градиште доцноантичко време
Дамјаница населба неолитско време
Ѓурова Ливада населба доцноантичко време
Митров Дол некропола доцноантичко време
Ново Селани Чешиново-Облешево Авлија населба; црква доцноантичко време; старохристијанско време
Оризари Кочани Бела Црква црква доцен среден век
Затселиште населба железно и римско време
Јаловец црква старохристијанско време
Куново - Чуки (Турски Гробишта) некропола-тумули железно и доцноантичко време
Куново населба римско време
Селиште населба железно и римско време
Сланец населба доцноантичко време
Соколовско Маало населба доцноантичко време
Топлак населба неолитско време
Цигански Рид населба неолитско, железно и римско време
Црквиште - Крушарски Рид некропола среден век
Црна Црква црква со некропола среден век
Пантелеј Кочани Градиште населба железно време
Пашаџиково Кочани Бурија некропола доцноантичко време
Полаки Кочани Св. Спас градиште доцноантичко време
Селиште населба и некропола доцноантичко време
Пресека Кочани Самоклепец објект доцноантичко време
Селиште населба доцноантичко време
Старо Село населба доцноантичко време
Припор Кочани Припор населба доцноантичко време
Рајчани Кочани Грамади населба доцноантичко време
Соколарци Чешиново-Облешево Бошлиново некропола доцноантичко време
Во Селото населба и некропола доцноантичко време
Градиште градиште доцноантичко време
Ливади некропола доцноантичко време
Манастир градиште доцноантичко време
Спанчево Чешиново-Облешево Браница населба римско време
Големенско Маало некропола доцноантичко време
Градиште збег доцноантичко време
Грамадски Рид градиште доцноантичко време
Пат Спанчево-Бања некропола железно време
Петков Дол населба неолитско и римско време
Селиште населба доцноантичко време
Теранци Чешиново-Облешево Градиште градиште доцноантичко време
Теранци вотивна плоча римско време
Тркање Кочани Главовец населба неолитско време
Горна Црква некропола доцноантичко време
Господница населба доцноантичко време
Селиште населба доцноантичко време
Страгата некропола доцноантичко време
Трлиште населба доцноантичко време
Цера Македонска Каменица Еленец населба доцноантичко време
Фрлавиште населба доцноантичко време
Чифлик Чешиново-Облешево Гробишта некропола доцноантичко време

Наводи

уреди
  1. Грозданов, Цветан; Коцо, Димче; и др. (1996). Археолошка карта на Република Македонија. Т. 2. Скопје: МАНУ. стр. 172-183. ISBN 9989-649-28-6.