Список на археолошки наоѓалишта во Кичевско

список на статии на Викимедија

Ова е список на археолошките наоѓалишта во Кичевско[1], односно на териториите на Општина Кичево и Општина Пласница. Можно е списокот да е нецелосен.

Китино Кале
Наоѓалиштето Кнежински Манастир
Населено место Име Општина Тип Период
Арангел Манастириште Кичево населба доцноантичко време
Меѓа Кичево базилика старохристијанско време
Маркулија Кичево градиште доцноантичко време
Старо Село Кичево црква и некропола среден век
Атишта Арбанасинец Кичево населба и некропола доцноантичко време
Бачишта Римски Гробишта Кичево некропола доцен среден век
Белица Горно Село Кичево некропола доцноантичко време
Св. Александрија Кичево црква и некропола среден век
Бериково Рајцажет Кичево рудник доцен среден век
Бигор Доленци Св. Антониј Кичево населба бронзено време
Брждани Богородичина Краста Кичево тврдина доцноантичко време
Водици Кичево црква и некропола среден век
Селиште Кичево населба и некропола доцноантичко време
Селце Кичево населба доцноантичко време
Видрани Градиште Кичево некропола доцноантичко време
Вранештица Градиште Кичево населба и некропола среден век
Кале Кичево утврдување доцноантичко време
Св. Ѓорѓи Кичево црква и некропола доцен среден век
Св. Илија Кичево црква и некропола доцен среден век
Грешница Градиште Кичево збег доцноантичко време
Дворци Росула Пласница населба доцноантичко време
Длапкин Дол Чукаре Кичево населба железно, хеленистичко, доцноантичко и римско време
Другово Римска Црква Кичево некропола среден век
Дупјани Латински Гробишта Кичево некропола среден век
Римски Гробишта Кичево некропола среден век
Рудиње Кичево некропола доцноантичко време
Жубрино Бунаричек Кичево црква среден век
Зајас Железничка Станица Кичево некропола доцноантичко време
Јудово Кршојне Кичево рудник и топилница среден век
Ливадиште Кичево некропола доцноантичко време
Карбуница Каленско Плење Кичево населба доцноантичко време
Калојанска Црква Кичево црква и некропола среден век
Крастица Кичево некропола среден век
Кржалица Кичево населба и некропола хеленистичко и доцноантичко време
Св. Богородица Кичево црква среден век
Фрњомлака Кичево населба доцноантичко време
Кичево Китино Кале Кичево населба бронзено и железно време и среден век
Китка Кичево депо на монети среден век
Околината на Кичево Кичево депо на монети среден век
Палатишта Кичево населба римско време
Чука Кичево населба бронзено време
Џума Џамија Кичево објект среден век
Кладник Ѓурѓејца Кичево населба и некропола доцноантичко време
Корита Кичево населба и некропола римско време
Лакајца Кичево црква и некропола среден век
Кленоец Селиште Кичево црква и некропола среден век
Кнежино Кнежиснки Манастир Кичево црква и некропола среден век
Козица Голо Бртце Кичево населба хеленистичко и доцноантичко време
Козичино Преображение Кичево некропола доцноантичко време
Колари Црквиште Кичево некропола среден век
Колибари Кокале Кичево некропола среден век
Римски Гробишта Кичево населба доцноантичко време
Лисичани Задел Пласница црква среден век
Крастица Пласница населба среден век
Сретсело Пласница некропола железно време
Лазоровци Рашо Ливада Кичево депо ма монети среден век
Сретсело Кичево населба ран среден век
Стар Задел Кичево депо на монети римско време
Лешница Римски Гробишта Кичево некропола среден век
Мамудовци Бара Кичево некропола среден век
Бигор Кичево населба доцноантичко време
Миокази Градиште Кичево населба неолит, железно, хеленистичко, римско, доцноантичко време и среден век
Дирек Кичево населба римско време
Зад Чука Кичево населба римско време
Кале Кичево населба римско време
Крст Кичево некропола римско време
Топлец Кичево населба доцноантичко време
Орланци Рамниште Кичево населба среден век
Св. Ѓорѓи Кичево црква среден век
Св. Никола Кичево црква среден век
Осломеј Алексова Нива Кичево населба доцноантичко време
Осој Јачмиште Кичево некропола доцен среден век
Раздол Кичево некропола доцноантичко време
Латинска Црква Кичево црква и некропола среден век
Миќо Костенче Кичево некропола среден век
Црквиште Кичево населба доцна антика
Папрадиште Добра Вода Кичево населба доцноантичко време
Подвис Градиште Кичево населба доцноантичко време
Пласница Црква Пласница црква среден век
Пополжани Во Селото Кичево населба римско време
Премка Ледина Кичево некропола среден век
Печарица Кичево населба доцноантичко време
Трноец Кичево населба и некропола среден век
Чукле Кичево црква и некропола доцен среден век
Рабетино Спаса Кичево црква и некропола среден век
Раштани Дреновска Нива Кичево црква и некропола среден век
Сина Вода Кичево населба и некропола среден век
Светораче Светораче Кичево некропола среден век
Св. Кузман и Дамјан Кичево црква доцен среден век
Свињиште Селиште Кичево црква и некропола доцен среден век
Србица Маркулија Кичево неселба железно, хеленистичко и римско време
Црква Кичево црква и некропола среден век
Баројца Кичево населба и некропола доцноантичко време
Староец Поличица Кичево населба доцноантичко време
Селиште Кичево населба доцноантичко време
Стрелци Раковце Кичево црква и некропола среден век
Рид Кичево црква и некропола среден век
Црква Кичево црква и некропола среден век
Тајмиште Во Селото Кичево рудник доцноантичко време
Туин Сретсело Кичево црква и некропола доцен среден век
Цер Селиште Кичево населба доцен среден век
Тареа Краста Кичево тврдина доцноантичко време
Црквиште Кичево црква и некропола среден век
Црвивци Латинска Црква Кичево црква среден век
Кодракалангочит Кичево населба неолит
Челопеци Грамада Кичево вила рустика доцноантичко време
Ограѓе Кичево некропола доцноантичко време
Св. Илија Кичево базилика и некропола старохристијанско време

Наводи уреди

  1. Коцо, Димче (1996). Археолошка карта на Република Македонија. II. Скопје: Македонска академиjа на науките и уметностите. ISBN 9989649286.