Шпанско освојување на царството на Инките — Други јазици