Партија на Југословените во Република Македонија — Други јазици