Париска конвенција за заштита на индустриската сопственост — Други јазици