Меѓународен сојуз за чиста и применета хемија — Други јазици