Меѓународен пакт за граѓански и политички права — Други јазици