Македонска федеративна организација — Други јазици