Комунистичка партија на Македонија (1992) — Други јазици