Извештај за промените во капиталот и резервите — Други јазици