Внатрешна македонска револуционерна организација - Демократска партија за македонско национално единство — Други јазици