Автономна Македонија (белградски весник) — Други јазици