Разлика помеѓу преработките на „Глаголска именка во македонскиот јазик“

Глаголската именка се образува од несвршени глаголи со наставката '''-ње'''. Оваа наставка се додава на основниот вокал а кај глаголи од ''а-глаголска група'' или на основниот вокал е на глаголи од ''е-глаголска група'' и ''и-глаголска група''. Така имаме: ''гледа - гледање, вика - викање, мие - миење, коси - косење'' и слично. Покрај ова општо правило, поретко има и образување на глаголски именки со додавање на наставката '''-ние''', најчесто од свршени глаголи. Така имаме: ''воспитува - воспитание, решава - решение'' и слично<ref name="македонска граматика">{{цитирана книга|coauthors=Стојка Бојковска, Димитар Пандев, Лилјана Минова - Ѓуркова, Живко Цветковски|title=Македонски јазик за средно образование|publisher=Просветно Дело АД|location=Скопје|date=2001|pages=124 / 125|language=македонски}}</ref>.
 
Глаголската именка е форма во која се вкрстува глаголот и именката, што значи во самата форма има делови и од глагол и именка. Во промената таа се однесува како именка, таа е во среден род, има еднина и множина, се членува, а се изведува од глаголска основа и најчесто значи име на дејство од најопшт вид, без укажување на неговиот вршител<ref name="македонска граматика"/>.
 
Исто така, глаголската именка може да означува и предмет, како на пример: Масата беше полна со '''јадење''' и '''пиење'''. Во ваков случај, овие две глаголски именки означуваат храна, т.е. пијалок<ref name="македонска граматика"/>.
 
Кога глаголската именка се употребува со [[прилог]], таа заменува некоја зависна реченица или одделна глаголска форма, како во примерот: ''Го фатиле на спиење'', што означува го фатиле ''додека спиел''<ref name="македонска граматика"/>.
 
==Наводи==