Разлика помеѓу преработките на „Шаховска стратегија и тактика“

с
нема опис на уредувањето
с
[[Шаховски мајстор|Шаховските мајстори]] сметаат дека зголемување на позиционата предност води до поголем број на поволни тактички можности.
 
* ''„Стратегијата бара размислување; тактиката бара проникливостпосматрање.“'' - [[Макс Ејве]]
 
При описот на стратегијата и тактиката, тука ќе користиме [[алгебарска шаховска нотација]].
: ''Главна статија: [[Поенска вредност на шаховските фигури]]''
 
Материјалната предност е нешто што важи и за стратегијата и за тактиката. Доколку се има контрола врз повеќе фигури, или помоќни фигури, отколку противникот, тогаш се имаат поголеми можности. Затоа почетниците секогаш се советуваат да ги земаат противничките фигури и да ги штитат своите. За ова мора да се има увид во вредноста на фигурите.
One thing that applies both strategically and tactically is material advantage. If you command more pieces, or more powerful pieces, than your opponent, you will have greater opportunity. Beginners are therefore advised to always consider capturing their opponent's pieces and saving their own. The capturing piece lands on a square where, often, it can be recaptured, so you need to know which piece is more valuable.
[[Коњ (шах)|Коњот]] е отприлика вреден колку и [[Ловец (шах)|ловецот]] (овие две се нарекуваат '''лесни фигури'''), но помалку вреден од [[Топ (шах)|топот]], а уште помалку вреден од [[Кралица (шах)|кралицата]] (топовите и кралиците се нарекуват '''тешки фигури'''). Ловците обично се сметаат за малку подобри по коњите на отворени позиции (како кон крајот на партијата, кога многу од фигурите се земени), додека коњите имаат предност на затворени позиции. Имањето на два ловца претставува особено моќно оружје, посебно ако противникот има изгубено еден или два ловца.
 
Три [[Пион (шах)пони]] веројатно се покорисни од коњ при крајот на играта, но во средината коњот е помоќен. Две лесни фигури се посилни од еден топ. Два топа се посилни од кралица, но не за многу.
A [[Knight (chess)|knight]] is about as valuable as a [[Bishop (chess)|bishop]] (these two are called '''minor pieces'''), but less valuable than a [[Rook (chess)|rook]], and less still than a [[Queen (chess)|queen]] (rooks and queens are called '''major pieces'''). Bishops are usually considered to be slightly better than knights in open positions (such as toward the end of the game, when many of the pieces have been captured), whereas knights have an advantage in closed positions. Having two bishops is a particularly powerful weapon, especially if the opposing player has lost one or both of his bishops.
 
Еден чест систем на поени дава 1 поен за пион, 3 за коњ или ловец, 5 за топ и 9 за кралица. Со еден ваков сисрњм, откажување од коњ или ловец за добивање на топ дава предност и вреди околу два пиона. Ова, се разбира, не зема в предвид компликации како моментаната позиција и слободата на фигурите во прашање, но претставува добра појдовна точка. На отворена позиција, ловците би би ле повредни од коњите (во некои ситуации пар ловци вредат 7 или повеѓе поени); во затворена позиција пак, ловците би биле помалку вредни од коњите. [[Крал (шах)|Кралот]] е бесконечно многу вреден бидејќи со неговото губење се губи и партијата.
Three [[Pawn (chess)|pawns]] are likely to be more useful than a knight in the endgame, but in the middlegame a knight is often more powerful. Two minor pieces are stronger than a single rook. Two rooks are stronger than a queen, but not by much.
 
One commonly used simple scoring system is 1 point for a pawn, 3 for a knight or bishop, 5 for a rook, and 9 for a queen. Under a system like this, giving up a knight or bishop in order to win a rook ("winning the exchange") is advantageous and is worth about two pawns. This of course ignores such complications as the current position and freedom of the pieces involved, but it is a good starting point. In an open position, bishops will be more valuable than knights (a bishop pair can easily be worth 7 points or more in some situations); conversely, in a closed position, bishops will be less valuable than knights. The [[king (chess)|king]] is infinitely valuable since its loss causes the loss of the game.
 
== Тактика ==